Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 938Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 938

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 938

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti poručníka či jeho dědice po skončení funkce]

K odst. 1

Po skončení výkonu funkce poručníka musí poručník:

a) vydat všechno, co měl z důvodu své funkce u sebe,

b) předložit závěrečnou zprávu o výkonu poručenské funkce, jejíž součástí je i závěrečný účet správy jmění dítěte.

Lhůta pro splnění povinností

Tyto povinnosti musí poručník splnit bez zbytečného odkladu po skončení funkce, nejpozději však do šesti měsíců. Jedná se „o nezbytnou součást ukončení výkonu poručenské funkce za života poručníka”.1 Tyto své povinnosti musí poručník splnit vůči soudu, nikoliv vůči poručenci nebo jeho zákonnému zástupci. Výjimku tvoří majetek dítěte v případě skončení poručenství z důvodu nabytí svéprávnosti dítěte. V takovém případě je majetek v souladu s § 902 vydáván přímo dítěti. To však nezbavuje poručníka povinnosti předat soudu závěrečnou zprávu o výkonu poručenské funkce, jejíž součástí bude i závěrečný účet správy jmění dítěte.

Poručník musí vydat všechny věci, které má u sebe a které se týkají dítěte. Zejména pak osobní doklady dítěte, ale i jeho majetek.

Závěrečná zpráva

Poručník musí též soudu předložit závěrečnou zprávu o výkonu funkce, jejíž součástí je i závěrečný účet správy jmění dítěte. Závěrečná zpráva musí obsahovat informace o průběhu poručenské funkce, zejména o osobě dítěte a jeho vývoji a dále účty ze správy jmění dítěte, a to od počátku výkonu poručenství do jeho skončení. „Zákon však nevylučuje, že ohledně doby, o které bylo podrobně referováno v pravidelných zprávách, bude možno na tyto zprávy co do podrobností odkázat a vedle toho se zpráva zaměří především na období, o němž pravidelná zpráva nebyla.2 K pravidelným zprávám viz komentář k § 934 odst. 1.

Součástí závěrečné zprávy musí být i závěrečný účet správy jmění dítěte. „Závěrečný účet by měl přehledně odrážet stav poručencova majetku ke dni, kdy se poručník ujal výkonu funkce, a ke dni kdy výkon poručenské funkce skončil. Rozdíl v hodnotě majetku je třeba zdůvodnit (zúčtováním výnosů z majetku a nákladů na zachování majetku a na výchovu a výživu poručence).”3

Poručník však předává závěrečnou zprávu pouze ve vztahu k tomu majetku, který měl za úkol spravovat. Pokud mělo dítě jmenováno i opatrovníka pro správu jmění, pak povinnost podat závěrečnou zprávu týkající se majetku, pro jehož správu byl dítěti stanoven

 
 Nahoru