Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 936Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 936

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 936

Mgr. Pavla Krejčí

[Zproštění poručníka funkce]

Soud může ze zákonem stanovených důvodů rozhodnout o tom, že se poručník zprošťuje funkce. Nabytím právní moci rozhodnutí o zproštění funkce pak funkce poručníka zaniká. To však neznamená, že zaniká samo poručenství. Pokud totiž dojde k zániku funkce poručníka zproštěním funkce, dítě bez poručníka nezůstává, ale namísto poručníka nastupuje ex lege veřejný poručník, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 929). Veřejný poručník pak svou funkci vykonává až do doby, než je dítěti jmenován soudem nový poručník.

Zproštění funkce poručníka nemá sankční charakter. Poručník není zprošťován funkce z důvodu, že by porušoval své povinnosti, nýbrž z důvodů, že:

a) poručník sám požádá o zproštění funkce a na jeho straně jsou k tomu kroku důležité důvody,

b) poručník ztratí způsobilost pro výkon funkce.

Ad a) Žádost o zproštění funkce

Poručník sám může požádat soud o to, aby jej zprostil funkce poručníka. Soud jeho žádosti vyhoví, pokud shledá, že na straně poručníka jsou k tomuto kroku důležité důvody. Důležité důvody mohou spočívat např. ve špatné komunikaci mezi ním a dítětem, změně osobních poměrů na straně poručníka (např. stěhování). Poručník musí v návrhu na zproštění funkce uvést důvody, které ho vedou k podání návrhu. Na druhou stranu ale „obecně lze uvést, že není v zájmu dítěte, aby soud ‚nutil‚ k výkonu poručenské funkce někoho, kdo se z různých důvodů domnívá, že funkci vykonávat nemůže buď vůbec, nebo ji nemůže vykonávat řádně. To platí tím spíše v situaci, kdy je zde jiná osoba, která je ochotna se této funkce ujmout, aniž jí v tom brání jakékoliv překážky.1 To platí tím spíše, že výkon funkce poručníka je dobrovolný a čestný. Pokud poručník funkci nadále vykonávat nechce, lze jej k tomu stěží nutit a soud by měl jeho žádosti vyhovět.

Ad b) Ztráta způsobilosti pro výkon funkce

Soud zprostí poručníka funkce též v případě, kdy poručník přestane být pro výkon poručenství způsobilý, tj. přestane splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce poručníka podle § 932. Řízení o zproštění funkce poručníka z tohoto důvodu zahajuje soud z úřední povinnosti a poručník nemusí se zproštěním funkce souhlasit. Ke zproštění funkce poručníka může dojít například v případě omezení svéprávnosti poručníka. „Dále soud může zprostit poručníka funkce, pokud sice o to sám nepožádá, ale je již vysokého věku či nepříznivého zdravotního stavu, popřípadě přestal způsobem svého života skýtat záruky řádného výkonu funkce poručníka například tím, že začal požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky v nadměrné míře.”2

„U toho poručníka, který spravuje jmění dítěte a splňuje podmínky dle § 942, je pak zvláštním způsobem nezpůsobilosti jeho úpadek.”3 V souladu s § 901 odst. 1 totiž platí, že

 
 Nahoru