Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 935Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 935

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 935

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik poručenství a zánik poručenské funkce]

NOZ vede zásadní dělicí čáru „mezi zánikem poručenství, totiž v případě, kdy již dítě ochranu zvenčí (ochranu, kterou je stát jako ochránce potřebných povinen poskytnout) nepotřebuje, a zánikem poručenské funkce, to jest pověření určité osoby, bez ohledu na to, jaká osoba poručenskou funkci vykonává”.1

Zákon tak rozeznává:

a) zánik samotného poručenství – viz odst. 1 komentovaného ustanovení,

b) zánik funkce poručníka – viz odst. 2 komentovaného ustanovení.

K odst. 1 – Zánik samotného poručenství

K zániku poručenství dochází tehdy, kdy již není ochrana dítěte nutná. Jedná se o případy, kdy nejsou naplněny podmínky pro poručenství uvedené v § 928. K zániku poručenství dochází ex lege a nikoliv rozhodnutím soudu, a to v následujících případech:

  1. nabytím svéprávnosti – svéprávnost lze nabýt zletilostí, tj. dosažením věku 18 let. Existují však dvě výjimky, kdy lze svéprávnosti nabýt i před dosažením zletilosti, tedy před dosažením věku osmnácti let. Prvním případem je takzvaná emancipace, která je blíže upravena v § 37, a dalším případem je uzavření manželství, které je blíže upraveno v § 672,
  2. smrtí poručence nebo jeho prohlášením za mrtvého podle § 71 a násl.
  3. poručenec získá alespoň jednoho rodiče, který vůči němu má a vykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu – k takové situaci může dojít například z důvodu osvojení poručence, dále rozhodnutím soudu o obnovení rodičovské odpovědnosti po jejím zbavení nebo omezení, okamžikem nabytím svéprávnosti původně nesvéprávného rodiče, rozhodnutím soudu o navrácení výkonu rodičovské odpovědnosti po jejím pozastavení z důvodu vážné okolnosti (§ 869) atd.

V důsledku zániku poručenství, dochází i k zániku funkce poručníka.

K odst. 2 – Zánik funkce poručníka

Zákon rozlišuje tři případy, kdy dochází k zániku funkce poručníka bez toho, že by došlo k zániku poručenství. Těmito případy jsou:

  1. smrt poručníka anebo jeho prohlášení za mrtvého podle § 71 a násl. – zde dochází k zániku funkce poručníka ex lege,
  2. rozhodnutím soudu o zproštění poručníka jeho funkce – poručník může z důležitých důvodů požádat o zproštění funkce. O zproštění funkce opatrovníka soud rozhode také
 
 Nahoru