Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 933Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 933

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 933

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti poručníka; dozor soudu]

Poručník je odpovědný za řádný výkon své funkce, tj. je odpovědný za řádný výkon svých zákonem či soudem stanovených povinností. K povinnostem poručníka blíže § 928 a dále § 934. K odpovědnosti poručníka při správě jmění viz § 942 a § 950.

Výkon funkce ze strany poručníka je pod veřejnou kontrolou, a to jak soudu, tak OSPOD. Povinnost dozoru ze strany soudu je zakotvena právě v komentovaném ustanovení. Za účelem výkonu dozoru musí poručník předkládat soudu pravidelné zprávy o osobě dítěte a jeho vývoji, dále zprávy o správě jmění dítěte a předkládat účty ze správy jmění dítěte (§ 934).

Omezení poručníka nad zákonem stanovený rámec

Pokud soud zjistí například nedostatky při správě jmění dítěte, může v souladu s § 928 odst. 2 omezit poručníka při správě jmění nezletilého nad zákonný rámec; takové omezení musí výslovně uvést v rozhodnutí o poručníkových právech a povinnostech podle § 928 (viz blíže výklad k tomuto ustanovení). Dále může soud v souladu s § 948 určit, jakým způsobem má poručník s jednotlivými částmi jmění nakládat, popřípadě jaký způsob nakládání se mu zakazuje.

Při zjištění nedostatků při výkonu poručenství může soud také přijmout některé z opatření uvedených v § 925; například napomenout poručníka nebo uložit poručníkovi omezení bránící škodlivým vlivům na výchovu dítěte, zejména zákazem určitých činností. V neposlední řadě může soud poručníka z funkce odvolat podle § 937. Další pravomoci soudu vyplývají ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí – soud tak může například nařídit poručníkovi využít odbornou poradenskou pomoc (§ 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) nebo může rozhodnout o dočasném odejmutí dítěte z péče poručníka (§ 13a zákona č. 359/1999 Sb.).

„To, že poručník vykonává svou funkci řádně a v zájmu dítěte, je povinen soud aktivně zjišťovat – z tohoto důvodu je povinen zprávy a účty prozkoumat a zkontrolovat, nikoliv je pouze formálně zařadit do spisu.”1 Pokud bude mít soud pochybnosti a soudci nebudou stačit jeho odborné znalosti, může přizvat i znalce.

Dohled ze strany OSPOD

Povinnost dohledu ze strany OSPOD je pak zakotvena v § 19 zákona č. 359/1999 Sb., který ve vztahu k poručníkovi stanoví, že obecní úřad obce s rozšířenou působností sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte. Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu jsou přitom povinni navštěvovat rodinu, kde dítě žije, popřípadě jiné prostředí, kde se dítě zdržuje, nejméně jednou za 3 měsíce v období prvních 6 měsíců péče nahrazující péči rodičů a poté v souladu se zájmy dítěte podle potřeby, nejméně však jednou za 6 měsíců. I OSPOD má vůči poručníkovi řadu významných pravomocí, jak dosáhnout nápravy případně vadného stavu (viz k tomu § 13 zákona č. 359/1999 Sb.).

Převzetí funkce

Poručník se ujímá své funkce okamžikem, kdy je do své funkce jmenován, tedy okamžikem nabytí právní moci rozsudku soudu o jmenování poručníka. „Dnem právní moci rozsudku o jmenování poručníka rovněž přechází právo zastupovat dítě z

 
 Nahoru