Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 931Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 931

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 931

Mgr. Pavla Krejčí

[Výběr osoby poručníka]

K odst. 1

Zákon určuje pořadí osob, které mohou být jmenovány poručníkem dítěte. V zásadě soud musí při výběru osoby, která má být jmenována poručníkem, postupovat v následujícím pořadí:

  1. osoba naznačená rodiči,
  2. osoba příbuzná nebo dítěti či rodině blízká,
  3. jiná vhodná osoba.

Osoba naznačená rodiči

„Lze předpokládat, že rozumně uvažující rodiče v situaci, kdy si jsou vědomi ohrožení svého bytí, popř. své způsobilosti nést rodičovské povinnosti a práva (nejspíš si lze představit situaci vědomí o nebezpečí smrti, ale nic zásadně nebrání tomu, aby tak učinil bez ohledu na konkrétní situaci každý rodič, resp. rodiče), budou jednat rozumně, že tedy budou sami uvažovat o tom, kdo by na jejich místě mohl o dítě – především právně – pečovat způsobem, který by dítě co nejlépe zajistil.”1

Není-li to v rozporu se zájmy dítěte, jmenuje pak soud na prvním místě poručníkem toho, koho naznačili rodiče. „Vychází se z toho, že rodiče sami nejlépe dovedou zvážit, kdo by byl vhodným poručníkem pro jejich dítě (a zpravidla dovedou také lépe odhadnout, zda dotyčná osoba může výkon funkce přijmout a zda jej neodmítne).”2 Zákon tedy vychází především z přání rodičů. „Forma tohoto doporučení není výslovně upravena. Není vyloučeno, aby toto doporučení bylo např. obsahem závěti (byť účel závěti je poněkud jiný) nebo bylo obsaženo v jiném písemném dokumentu. Samozřejmě lze vycházet i z ústního prohlášení rodiče učiněného např. v přítomnosti pracovníka sociálně-právní ochrany či hodnověrných svědků apod.”3 Pokud jsou rodiče naživu, měl by se soud pokusit rodiče oslovit, aby zjistil jejich vůli ohledně osoby poručníka. To však neplatí absolutně; např. v případech, kdy je rodiči dán souhlas k adopci bez určení určité osoby osvojitele, soud taková zjištění činit nebude.

Soud by měl v zásadě volbu rodičů respektovat. Přesto však musí učinit šetření, zda jmenování rodiči zvoleného opatrovníka je v souladu se zájmy dítěte. V rozporu se zájmy dítěte by bylo jmenovat za poručníka osobu, která nesplňuje zákonná kritéria stanovená v § 932. Pokud soud dospěje k názoru, že osoba naznačená rodiči nesplňuje zákonem stanovená kritéria, přání rodičů ohledně osoby poručníka nebude respektovat. Každopádně se soud musí vždy naznačením rodičů zabývat, a v případě, že mu nevyhoví, měl by v rozsudku o jmenování poručníka tento svůj postoj řádně zdůvodnit.

Rozpor v přání rodičů

„Pokud každý z rodičů doporučil jinou osobu, bude záležet na volné úvaze soudu, koho ustanoví do funkce (v případě, že rodiče zemřeli postupně, nejspíše toho, který zemřel jako druhý, jelikož byl určitou dobu výhradním nositelem rodičovské odpovědnosti a jeho rozhodnutí je třeba připočíst větší váhu).”4

Negativní volba rodičů

Rodiče mají nejenom možnost naznačit, která osoba by se měla poručníkem dítěte stát, ale mohou stejně tak uvést, koho si nepřejí ustanovit do funkce poručníka. Takovým přáním rodičů je pak soud vázán a takovou osobu nemůže do funkce poručníka jmenovat. Opět zákon vychází z toho, že rodiče nejlépe znají poměry v rodině a mají důvod pro vyloučení určité osoby z výkonu funkce poručníka, byť by se mělo jednat o pouhou nepodloženou nedůvěru. Rodiče se také mohou například domnívat, že by „tato osoba nevychovávala dítě v souladu s jejich předchozí výchovou (např. rozdílné náboženské nebo politické přesvědčení apod.)”.5

„Právní jednání, kterým rodič vyloučí určité osoby, může být i šířeji formulováno, avšak musí z něj být možné určit konkrétní osoby, které poručníkem být nemají, např. všichni příbuzní manželky).”6

Jak již bylo uvedeno výše, je soud v zásadě negativní volbou rodičů vázán. Rodiče mohou negativní volbu učinit kdykoliv při řízení o jmenování poručníka. Pokud by však účelem negativní volby bylo pouze zdržování řízení, „bude se jednat o zneužití práva, které nebude mít pro soud relevanci”.7

Osoba příbuzná nebo dítěti či rodině blízká

Pokud neexistuje žádná osoba,

 
 Nahoru