Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 901Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 901

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3.3.15.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 901

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik povinnosti rodiče pečovat o jmění dítěte v důsledku konkursu]

K odst. 1

Komentované ustanovení ochraňuje dítě v případě, kdy se jeho rodič, který má v souladu § 896 povinnost a právo pečovat o jeho jmění, prokáže jako osoba, která „není schopna se řádně starat o své záležitosti (popř. o níž lze mít za to, že se nedokáže řádně starat o své záležitosti)”.1 Pro tento případ zákon poskytuje dětem takových rodičů zvláštní ochranu a stanoví, že dochází k zániku práva a povinnosti takového rodiče pečovat o jmění dítěte, tedy k omezení jejich rodičovské odpovědnosti.

Případy, kdy dochází k omezení rodičovské odpovědnosti

Zákon váže zánik práva a povinnosti rodiče pečovat o jmění dítěte na dvě skutečnosti:

  1. prohlášení konkursu na majetek rodiče (§ 244 a násl. IZ),
  2. zastavením insolvenčního řízení z důvodu, že pro uspokojení věřitelů je majetek zcela nepostačující (§ 418 odst. 5 IZ).

Na ostatní způsoby řešení úpadku rodiče (tj. reoganizace a oddlužení) komentované ustanovení nedopadá a právo a povinnost rodiče pečovat o jmění dítěte zůstává zachováno. Je třeba uvést, že komentované ustanovení bylo novelizováno zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony. Původně toto ustanovení obsahovalo legislativní chybu, kdy byla užita vadná terminologie, podle níž právo a povinnost pečovat o jmění dítěte zaniklo prohlášením úpadku na majetek rodiče. Soudy pak v některých případech vykládaly toto ustanovení tak, že k zániku práva a povinnosti rodiče pečovat o jmění dítěte dochází i v případech řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením. Jak ovšem vyplývá z důvodové zprávy k NOZ, toto nebylo záměrem zákonodárce, neboť k omezení rodičovské odpovědnosti by mělo docházet pouze v těch nejhorších případech.

Zánik práva a povinnosti pečovat o jmění dítěte v případě konkursu

V případě prohlášení konkursu na majetek rodiče nastávají účinky prohlášení konkursu okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (§ 245 odst. 1 IZ). Tímto okamžikem tak zaniká právo a povinnost rodiče pečovat o jmění dítěte. Je třeba zdůraznit, že okamžik, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu, se nemusí shodovat s okamžikem, kdy je zjištěn úpadek osoby (rodiče). V souladu s § 149 IZ musí soud rozhodnout o způsobu řešení úpadku samostatným rozhodnutím vydaným nejpozději do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku, případně může též s rozhodnutím o úpadku prohlášení o konkursu spojit (§ 148 IZ).

Zánik práva a povinnost pečovat o jmění dítěte v důsledku nedostatku majetku

V případě, kdy soud bude rozhodovat o zrušení schváleného oddlužení a zároveň v rámci řízení zjistí, že majetek osoby (rodiče) je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, nemusí již řešit situaci prohlášením konkursu, ale může insolvenční řízení v souladu § 418 odst. 5 IZ zastavit. Okamžikem nabytí právní moci takového rozhodnutí o zrušení insolvenčního řízení pak dochází k omezení rodičovské odpovědnosti, když ex lege zaniká právo a povinnost rodiče pečovat o jmění dítěte.

Další postup ohledně správy jmění dítěte; jmenování opatrovníka

Další postup ohledně správy jmění dítěte je závislý na tom, zda tu je druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte. Pokud ano, pak správa jmění dítěte patří nadále do výlučné rozhodovací pravomoci druhého rodiče. Pokud zde však takový druhý rodič není, je nezbytné, aby soud jmenoval dítěti opatrovníka pro správu jmění dítěte podle § 948. Řízení může soud zahájit i bez návrhu. „Bohužel absentuje jakákoliv, alespoň informační povinnost insolvenčního soudu vůči soudu opatrovnickému.”2 Ten se tak o své povinnosti jmenovat dítěti opatrovníka nemusí vůbec dozvědět. Opatrovníka pro správu jmění dítěte soud jmenuje bez ohledu na to, zda dítě disponuje nějaký majetkem, „neboť tu není nikdo, kdo by za rodiče vykonával jeho práva a povinnosti v rozsahu omezené rodičovské odpovědnost – tedy co do správy případného jmění (§ 878 odst. 3)”.3

Správa daru, dědictví či odkazu ve vlastnictví dítěte

Ustanovení § 461 odst. 2 umožňuje, aby dar, dědictví nebo odkaz určené pro dítě byly učiněny s podmínkou, že jej bude spravovat pouze jeden z rodičů, kterého ustanovil dárce či zůstavitel. Pak jsou tyto věci

 
 Nahoru