Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498

JUDr. Petra Kejvalová

[Nemovité a movité věci]

Novelizace – odstranění výkladových problémů

Ustanovení § 498 odst. 1 bylo změněno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a další související zákony, a to tak, že v odst. 1 byla slova „jiný právní předpis” nahrazena slovem „zákon”.

Důvodová zpráva se k této změně nevyjadřuje. Původní znění věty druhé odst. 1 tohoto ustanovení znělo: Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Nově zní tato věta

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru