Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 35Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 35

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2.1.9.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 35

JUDr. Petra Kejvalová

[Závislé práce nezletilých starší než patnáct let]

Komentované ustanovení bylo velmi podstatně dotčeno novelou – zákonem č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a to s účinností od 28. 2. 2017.

Citované ustanovení navazuje na § 34, který upravuje závislou práci nezletilých mladších než patnáct let.

Dosavadní znění § 35 odst. 1 (účinné do 27. 2. 2017) znemožňovalo nezletilým, kteří sice dovršili patnáct let, avšak zároveň neukončili povinnou školní docházku, zavázat se k výkonu závislé práce, tj. sjednat pracovněprávní vztah.

Toto ustanovení se v praxi jevilo jako neúčelné, a to zejména s ohledem na skutečnost, že nezletilý ještě před ukončením povinné školní docházky má obvykle zájem sjednat si již v tomto období, tj. před ukončením povinné školní docházky, pracovní poměr či jiný pracovněprávní vztah na dobu po skončení povinné školní docházky, tj. například brigádu. Stávající ustanovení pak výrazně limitovalo zejména ty nezletilce, kteří nemají zájem po ukončení povinné školní docházky dále se vzdělávat. Rovněž tito museli vyčkat se sjednáním pracovněprávního vztahu až po ukončení povinné školní docházky, což vyvolávalo jejich značnou nejistotu. Zastupování zákonným zástupcem – rodičem v těchto případech, tj. při sjednávání pracovněprávního vztahu, pak bylo přinejmenším sporné (srovnej Horecký, J. In Lavický, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 211).

Ze shora uvedených důvodů pak bylo přistoupeno k novelizaci § 35 tak, jak bylo do 31. 12. 2013 zakotveno v § 6 ZP, tj. jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni ukončení povinné školní docházky nezletilého.

Novelizované ustanovení koresponduje s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 138/1973 či se směrnicí Rady 94/33/ES o ochraně mladistvých zaměstnanců.

Novelizované znění tak navrací řešenou otázku do stavu před 1. 1. 2014. Nezletilý, který sice ještě neukončil povinnou školní docházku, se tak může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu, s tím, že jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy tento nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

Pro doplnění pak uvádíme, že jiným právním předpisem, na který odkazuje toto ustanovení,

 
 Nahoru