Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3033Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3033

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 3033

Mgr. Pavla Krejčí

[Podmínky omezení svéprávnosti]

K odst. 1

Ustanovení § 3032 uvádí, že kdo byl podle předpisů platných do 31. 12. 2013 zbaven způsobilosti k právním úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti NOZ za osobu omezenou ve svéprávnosti. Podobné pravidlo platí i pro osoby, jejichž způsobilost byla „pouze” omezena. Je třeba uvést, že řada rozhodnutí, na jejichž základě byly osoby zbaveny způsobilosti k právním úkonům, podle nové právní úpravy již zřejmě neobstojí, neboť „zbavení svéprávnosti do budoucna není možné a k omezení svéprávnosti může soud přistoupit jen tehdy, pokud nepostačí vzhledem k zájmům posuzovaného mírnější a méně omezující opatření”.1 Zákon proto v komentovaném ustanovení určuje lhůtu, ve které soudy musejí svéprávnost takové osoby posoudit, jinak osoba po uplynutí této zákonné lhůty nabude plné svéprávnosti.

Prodloužení zákonné lhůty

Na základě novely provedené zákonem č. 460/2016 Sb., která nabyla účinnosti dne 31. 12. 2016, se lhůta k posouzení prodloužila z původně zákonem stanovené tříleté lhůty na lhůtu pětiletou, a to s ohledem na skutečnost, že soudy musely v takto stanovené době posoudit více než třicet tisíc rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům, což nebylo možné v původně stanovené tříleté lhůtě stihnout.

Je třeba uvést, že ve lhůtě stanovené v komentovaném ustanovení je třeba, aby rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti nabylo právní moci. Pro tento případ tedy neplatí pravidlo uvedené v § 59 odst. 2, kdy dochází k prodloužení doby omezení svéprávnosti v případě, že před uplynutím lhůty k omezení svéprávnosti bude zahájeno řízení o prodloužení původního rozhodnutí o omezení svéprávnosti. Opačně například komentář Leges.

K odst. 2

Pokud soud opatrovníka člověka odvolá, je zároveň povinen jmenovat nového opatrovníka (§ 463 odst. 2). To se však nemusí soudu vždy podařit (např. osoba, která se má stát opatrovníkem, není přítomna, aby mohla vyslovit souhlas se svým jmenováním) a nový opatrovník může být jmenován později. Do doby jmenování nového opatrovníka by tak byla ohrožena práva opatrovance nebo veřejný zájem, pro který byl opatrovník do funkce

 
 Nahoru