Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2527 Garance

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2527

JUDr. Jan Rosůlek

[Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu]

Společný komentář pro § 2525, § 2527 a § 2528

U smlouvy o zájezdu již není obligatorně vyžadována písemná forma, jako tomu bylo u cestovní smlouvy. Požadavek na písemnou formu však nebyl zcela opuštěn, když v textové podobě musí být vyhotoveno potvrzení o zájezdu.

Komentované ustanovení je transpozicí článků 5 a 7 směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2302/2015. Uvedený výčet je zároveň dle recitálu 27 této směrnice taxativní. Vedle toho je pořadatel dále povinen zákazníka informovat v souladu s dalšími předpisy Evropské unie1.

Potvrzení o zájezdu je jednostranným právním jednáním. Důkazní břemeno ohledně prokázání splnění požadavku informovat zákazníka nese pořadatel (článek 8 směrnice). Tato povinnost může být splněna například předložením podepsané smlouvy o zájezdu nebo podepsaného potvrzení o zájezdu.

Potvrzení musí být vydáno v textové podobě, dle § 1819 je textová podoba "zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.". Je tak možné i jeho zaslání například prostřednictvím emailu. Povinost na přísnější formu a to vydat potvrzení v listiné podobě je stanovena ve dvou případech:

  • - smlouva je uzavřena za fyzické přítomnosti obou stran a zákazník o její vyhotovení na listině požádá. Ač ustanovení zmiňuje výslovn právo zákazníka o listinou podobu požádat, toto právo má jistě i osoba, která smlouvu ve prospěch zákazníka uzavírá (smlouva ve prospěch třetí osoby).
  • - smlouva je uzavřena mimo obchodní prostory (zákazník však může souhlasit s tím, že mu postačí potvrzení na jiném nosiči)

Potvrzení o zájezdu nemusí být vyhotoveno, pokud jsou již uvedené údaje obsaženy ve smlouvě o zájezdu a tato smlouva má písemnou formu.

Informace, které musí potvrzení o zájezdu obsahovat, jsou uvedeny v ustanoveních § 2527 (hlavní náležitosti) a § 2528 občanského zákoníku.

Není-li potvrzení o zájezdu vydáno, neznamená tato skutečnost neplatnost smlouvy.

Údaje uvedené v potvrzení o zájezdu jsou nezbytné i pro uplatnění některých práv pořadatele, například není-li v potvrzení uvedeno, že konání zájezdu je podmíněno určitým počtem zákazníků, nemůže