Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2300Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2300

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2.3.2.12.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2300

Mgr. Pavla Krejčí

[Byt zvláštního určení]

Definice bytů zvláštního určení

Komentované ustanovení se vztahuje výlučně na byty zvláštního určení. Takovými byty jsou byty určené pro:

−ubytování osob se zdravotním postižením,

−byty v domě se zařízením určeným pro osoby se zdravotním postižením,

−byty v domě s pečovatelskou službou.

Právní úprava v zákoně č. 102/1992 Sb.

Definice bytu zvláštního určení byla původně obsažena v § 9 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. Podle tohoto právního předpisu byly byty zvláštního určení byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení mohl pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, pokud si to tato osoba vyhradila. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, bylo možné tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si před vydáním doporučení vyžádal vyjádření krajského úřadu.

Vedle bytů zvláštního určení rozeznával zákon č. 102/1992 Sb. ještě byty v domech zvláštního určení, tj. byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení mohl pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, bylo možné tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Právní úprava v ObčZ

Tato právní úprava byla platná až do 1. 11. 2011, kdy byla právní úprava bytů zvláštního určení včleněna do § 685 odst. 4 ObčZ. Zde byly byty zvláštního určení definovány jako byty zvlášť upravené pro bydlení zdravotně postižených osob a byty v domech zvláštního určení.

Výše uvedená právní úprava byla převzata do NOZ, ovšem s některými výjimkami.

Zvláštnosti nájmu bytu zvláštního určení

Podle NOZ nájem bytu zvláštního určení vykazuje oproti běžnému nájmu některé zvláštnosti:

  1. smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení zřizovatele bytu, tedy toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce,
  2. zvláštní pravidla platí pro ukončení a přechod nájmu bytu zvláštního určení (k tomu blíže komentář k § 2301),
  3. k bytu zvláštního určení je vyloučen vznik společného nájmu manželů (§ 745), pokud se pronajímatel s nájemcem (s doporučením zřizovatele) nedohodnou jinak.

V ostatních ohledech bude na nájemní vztah bytu zvláštního určení odpovídat běžnému nájmu.

Zřizovatel bytu zvláštního určení

Vedle osoby pronajímatele je při uzavírání smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení rozhodná osoba zřizovatele. Zřizovatelem je osoba, která byty či domy s takovými byty svým nákladem zřídila, tedy osoba, která investovala prostředky pro uzpůsobení bytu či domu potřebám osob se zdravotním postižením nebo potřebám osob, kterým je v domech poskytována pečovatelská služba. Pokud došlo k zániku (či smrti) zřizovatele, nabývá práva zřizovatele jeho právní nástupce.

Osoba zřizovatele může být rozdílná od pronajímatele a zřizovatel nemusí být ani vlastníkem bytu zvláštního určení či domu s pečovatelskou službou nebo domu se zařízením pro osoby se zdravotním postižením. Typicky bude vztah nastaven tak, že pronajímatelem bytu zvláštního určení bude příspěvková organizace obce, která bude poskytovat sociální služby občanům obce, a zřizovatelem bude obec, která bude v souladu s odst. 2) komentovaného ustanovení dávat písemné doporučení nájemci, že s ním může pronajímatel nájemní vztah k bytu zvláštního určení uzavřít. Požadavkem na to, že nájemní smlouva může být s nájemcem uzavřena pouze s písemným doporučením zřizovatele, je chráněna vůle zřizovatele užívat byty pouze za účelem, pro který zřizovatel byty zvláštního či domy s takovými byty vybudoval.

Je tedy především na zřizovateli, aby určil:

−koho považuje za osobu se zdravotním postižením, které je byt zvláštního určení určen (zřizovatel může určit i typ zdravotního postižení),

−zda dům vymezí jako dům s pečovatelskou službou,

−- zda dům vymezí jako dům se zařízením pro osoby se zdravotním postižením (zřizovatel určuje i typ zdravotního postižení).

Rozhodná vůle stran při uzavírání smlouvy

Základní vodítko při tomto vymezení může zřizovateli poskytnout zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

 
 Nahoru