Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1305Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1305

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1305

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Zápis do veřejného seznamu]

NOZ neupravuje způsob zřízení reálných břemen, pouze stanoví, že zřizuje-li se reálné břemeno právním jednáním, vzniká až zápisem do veřejného seznamu (katastru nemovitostí), přičemž reálná břemena lze obecně zřídit jen k věcem zapsaným ve veřejném seznamu (§ 1303 odst. 1). Typicky se jedná o zřízení reálného břemene smlouvou, vklad do katastru nemovitostí má v takovém případě konstitutivní účinky.

Zákon v § 1308 stanoví, že zánik reálných břemen se obdobně řídí ustanoveními o zániku služebností, mlčí však o obdobné aplikaci ustanovení o nabývání služebností (§ 1260 a násl.). Je tedy třeba postupovat spíše restriktivně.

Jiným právním jednáním, kterým lze zřídit reálné břemeno, než smlouva je i pořízení

 
 Nahoru