Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1303Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1303

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.7.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1303

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Reálná břemena]

Kromě služebností, které zakládají povinnost vlastníka zatížené věci něco strpět nebo se něčeho zdržet, které jsou institutem římského práva, se ve středověku objevila i tzv. reálná břemena, jež spočívají v povinnosti vlastníka služebné věci něco dát nebo konat, zpravidla poskytovat opakující se plnění (např. poskytování plodů ze zahrady – zatíženého pozemku nebo peněžní renta). Klasickým příkladem reálného břemene bývala robota na panských pozemcích.

Počínaje občanským zákoníkem z roku 1950 bylo od výše uvedeného pojetí upuštěno a byla zavedena jednotná kategorie věcných břemen. NOZ opět zavedl jejich rozdělení na služebnosti a reálná břemena.

NOZ nepodává ani příkladmý výčet reálných břemen. V § 1247 se hovoří o zřízení práva stavby jako reálného břemene, bylo-li zřízeno za úplatu a ujednala-li se úplata v opětujících se dávkách jako stavební plat.

Reálné břemeno může být zřízeno za úplatu nebo i bezúplatně.

Reálným břemenem může být zatížena pouze věc zapsaná do veřejného seznamu (za platnosti NOZ nejčastěji pozemek), a to tak, že vlastník této věci (zákonem označovaný jako „dočasný”, aby byla zdůrazněna věcná podstata reálného břemene, tj. skutečnost, že zatížení není vázáno na osobu vlastníka, ale na věc samu) je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat (např. pravidelně dodávat dřevo na otop) nebo něco konat (např. provádět údržbu trávníku).

Reálné břemeno lze zřídit jako osobní, tj. ve prospěch konkrétní oprávněné osoby nebo

 
 Nahoru