Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1302Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1302

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1302

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Smrt nebo zánik oprávněného, závod]

Stejně jako za předchozí právní úpravy i podle NOZ platí, že osobní služebnost (služebnost zřízená ve prospěch určité osoby) zaniká smrtí oprávněného. Nově je však možné služebnost rozšířit i na dědice původního oprávněného. Platí přitom vyvratitelná právní domněnka, že dědici se pro tento případ rozumějí zákonní dědicové první třídy (§ 1635): zůstavitelovy děti a jeho manžel, zemřelo-li již některé dítě, pak jeho děti, popř. vzdálenější potomci téhož předka. Má-li být služebnost rozšířena na jiný okruh dědiců, je ho třeba výslovně specifikovat při zřizování služebnosti.

Smrtí příslušné osoby osobní služebnost zaniká sama o sobě, vklad zániku služebnosti do katastru nemovitostí má jen deklaratorní účinky. Úmrtí se dokládá předložením úmrtního listu nebo rozhodnutím o prohlášení za mrtvého (§ 71 a násl.).

Právní důsledky smrti třetí osoby, na dosažení jejíhož určitého věku byla vázána doba trvání služebnosti, jsou upraveny v § 1300.

Byla-li služebnost zřízena jako pozemková (ve prospěch pozemku), smrtí vlastníka panujícího pozemku služebnost nezaniká. Stejně tak nezaniká služebnost, ať osobní nebo pozemková, zemře-li či zanikne vlastník služebného pozemku.

Osobní služebnost lze zřídit i ve prospěch právnické osoby. Pro tento případ NOZ stanoví, že osobní služebnost trvá, dokud trvá oprávněná právnická osoba, aniž by řešil její případné právní nástupnictví.

Právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku (zejména obchodní rejstřík) zaniká dnem výmazu z tohoto rejstříku (§ 185), ostatní právnické osoby zanikají dnem skončení likvidace (§ 186). Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli nebo jejím odmítnutím (§ 206). Při přeměně právnické osoby zanikající osoba zanikne dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku (§ 177 NOZ a § 59 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev).

Případné právní nástupnictví některých právnických osob nepřímo řeší § 1302 odst. 2, pojednávající o služebnosti, která slouží provozu závodu. Pojem „závod” je legislativní zkratka zavedená § 502 pro obchodní závod jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří všechno, co zpravidla slouží k jeho provozu.

Ustanovení § 1302 odst. 2 se vztahuje na závody fyzických osob a právnických osob, přičemž ze zákonné definice závodu vyplývá, že v obou případech se musí jednat o podnikatele. V takovém případě platí, že slouží-li služebnost provozu závodu, nezaniká převodem (koupě závodu § 2175) ani přechodem (přeměna právnické osoby podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, smrt podnikatele – fyzické osoby, pokud je pokračováno v jeho podnikání) závodu

 
 Nahoru