Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1299Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1299

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.6.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1299

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Trvalá změna služebné věci]

Ustanovení § 1299 je prvním z ustanovení, která upravují zánik služebností. Díky odkazu obsaženému v § 1308 platí příslušná úprava obdobně i pro zánik reálných břemen.

Služebnosti zanikají z následujících důvodů:

  1. trvalou změnou, pro kterou již služebná věc nemůže sloužit (§ 1299),
  2. na základě dohody stran výmazem z veřejného seznamu (§ 1300),
  3. smrtí nebo zánikem oprávněné osoby (§ 1302).

Kromě důvodů uvedených ve shora uvedených ustanoveních NOZ mohou služebnosti zaniknout také z důvodů uvedených v části čtvrté hlavě I dílu 7 NOZ (Zánik závazků), a to na základě § 11. Některé z těchto obecných důvodů jsou modifikovány speciálními ustanoveními týkajícími se výlučně zániku služebností a reálných břemen, z ostatních se v praxi uplatní snad jen odstoupení od smlouvy (§ 2001 a násl.). Naopak vyloučeno je pro některé případy splynutí (§ 1993 a § 1301).

Nejasné je, zda služebnost zaniká promlčením respektive výmazem z katastru nemovitostí v důsledku promlčení podle § 618, či zda i po výmazu z katastru nemovitostí přetrvává alespoň jako naturální obligace – v takovém případě by se při převodu zatížené nemovitosti uplatnil § 1107, tj. služebnost by zanikla, ledaže nový vlastník měl a mohl z okolností existenci služebnosti zjistit.

NOZ výslovně upravuje i několik případů, ve kterých služebnost nezaniká.

Podle § 1299 odst. 1 služebnost zaniká trvalou změnou, pro kterou služebná věc (věc zatížená služebností) již nemůže sloužit panujícímu pozemku nebo oprávněné osobě. Musejí tedy být splněny zároveň obě následující podmínky:

  1. došlo k trvalé změně; nepostačuje jen změna přechodná, dočasná (např. nemožnost používat jednu sezónu zahradu zaplavenou při povodních není důvodem zániku služebnosti),
  2. služebná věc již vůbec nemůže sloužit k dohodnutému účelu; dojde-li jen ke zhoršení hodnoty služebnosti v důsledku změny na služebné věci, byť podstatnému, služebnost nezaniká, ale nastupuje režim § 1299 odst. 2.

Jsou-li splněny předpoklady uvedené v § 1299 odst. 1 (zpravidla jde přímo o zánik služebné věci – např. stavby v důsledku požáru), služebnost zaniká bez dalšího a zápis jejího zániku do katastru nemovitostí má jen deklaratorní účinky.

V případě trvalých změn, které nedosahují intenzity uvedené v § 1299 odst. 1 (v praxi zničení služebné věci), ale zakládají hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou panujícího pozemku nebo oprávněné osoby, může se vlastník služebné věci domáhat omezení nebo zrušení služebnosti za přiměřenou náhradu. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o omezení nebo zrušení služebnosti soud, což je v praxi pravidlem.

Změny, které provedl vlastník věci zatížené služebností, aby ztížil nebo znemožnil výkon práva, které služebnosti odpovídá (např. přehrazení cesty bránou nebo plotem), nelze považovat za změny ve smyslu § 1299, ale za šikanózní výkon práva, které nepožívá právní ochrany (§ 8). I tak ale musí oprávněný z věcného břemene dbát svých práv. Ustanovení § 633 odst. 1 totiž uvádí, že brání-li osoba zavázaná z věcného

 
 Nahoru