Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1293Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1293

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1293

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Vypořádání při skončení požívání]

Při skončení požívání, ať už k němu dojde z jakéhokoliv důvodu (např. uplynutí sjednané doby trvání služebnosti, úmrtí oprávněného, další důvody viz § 1299), je třeba vypořádat vzájemné pohledávky vlastníka věci a jejího poživatele, zejména pak právo na plody a užitky věci a jejich případnou náhradu.

Plodem je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať už přičiněním člověka, či bez něj (§ 491 odst. 1). Užitkem je to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.

Náklady, které poživatel vynaložil podle § 1288 na údržbu, obnovu a pojištění věci, se mu nenahrazují stejně jako náklady na dosažení plodů a užitků, které nájemce konzumoval (§ 1287).

Jinak je to s dosud nezužitkovanými plody a užitky. NOZ opět převzal úpravu obsaženou v § 519 obecného zákoníku občanského (1811).

Platí tedy, že dosud neoddělené plody věci (např. nesklizené ovoce a zelenina) patří vlastníkovi věci. Je přitom lhostejné, z jakého důvodu plody dosud nebyly odděleny nebo zda je poživatel oddělit měl či chtěl. Vlastník je ale povinen nahradit poživateli to, co na tyto plody vynaložil, a to podle ustanovení o poctivém držiteli.

Z ustanovení o držbě lze na tento případ aplikovat § 997 odst. 1. Platí, že vlastník je povinen poživateli uhradit nutné náklady na dosažení dosud neoddělených plodů věci a také náklady účelně využité, které zvyšují užitečnost věci nebo její hodnotu (v daném případě výnos) a které přesahují rámec obvyklé údržby a obnovy věci. Pokud byly takto zjištěné náklady vyšší než aktuální hodnota neoddělených plodů, je vlastník povinen tyto náklady uhradit jen do výše, která odpovídá jejich aktuální („přítomné”) hodnotě v době skončení

 
 Nahoru