Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1288Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1288

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2.5.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1288

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Údržba věci]

Vzhledem k rozsahu požívacího práva, kdy vlastníkovi věci zůstává prakticky jen holé vlastnické právo k věci, je namístě, aby poživatel kromě nákladů na dosažení plodů a užitků (§ 1287) hradil rovněž náklady na obvyklou údržbu, obnovu a obvyklé pojištění věci proti škodám.

Poživatel je povinen udržovat věc ve stavu, v jakém ji převzal, není tedy povinen ji vylepšovat, ale nesmí snížit její hodnotu. Intenzita poživatelovy péče o věc je limitována obvyklostí údržby, obnovy a pojištění. Vlastník nemůže po poživateli žádat, aby o věc pečoval nad obvyklou míru (pokud to mezi nimi nebylo výslovně ujednáno).

Za obvyklou údržbu a obnovu věci NOZ nepovažuje nutné stavební práce na stavbě vyvolané náhodou nebo jejím stářím. Náklady na ně nese vlastník stavby, který je může přenést na poživatele, ovšem jen do té míry, do jaké stavební práce zlepšily užívání stavby (§ 1289).

Dojde-li péčí poživatele ke zlepšení věci, je vlastník povinen uhradit mu náklady stejně jako nezmocněnému jednateli; vynaložil-li poživatel náklady na věc ze záliby nebo pro okrasu, má práva jako poctivý držitel

 
 Nahoru