Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1071Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1071

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.2.2.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1071

Mgr. et Mgr. Radana Burešová

[Změny vodního koryta]

Protéká-li vodní tok po pozemku, který je evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku tento pozemek. Protéká-li vodní tok po pozemku, který není evidován v katastru nemovitostí jako vodní plocha, je korytem vodního toku část pozemku zahrnující dno a břehy koryta až po břehovou čáru určenou hladinou vody, která zpravidla stačí protékat tímto korytem, aniž se vylévá do přilehlého území.

Podle § 1071 platí, že vzniklo-li vodní koryto strží nebo v důsledku vzniku ostrova, stává se vlastnictvím vlastníka původního koryta; výslovně neuvedenou podmínkou je trvalost nebo alespoň dlouhodobost této změny. Podle § 44 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)platí, že v pochybnostech o hranici koryta vodního toku

 
 Nahoru