Jaro 2017 a OPPIKGarance

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jaro 2017 a OPPIK

24.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5 Jaro 2017 a OPPIK

Bc. et Bc. Ondřej Homola

Konec roku 2016 se nesl ve znamení zahájení příjmu žádostí ve velké části programů OPPIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, hlavní dotační program MPO). Počátek roku 2017 potom znamenal ukončení příjmu v první části programů, mezi ty populární patří Školicí střediska, ICT a sdílené služby a Marketing.

Otevřené dotační programy

Naopak stále otevřeny zůstávají, kromě jiných, programy zaměřené na inovační podnikání (Potenciál, Aplikace, Inovace) a program s největší alokací - Úspory energie. Z populárních programů jsou otevřeny ještě Technologie. Je ovšem třeba upozornit na to, že v tomto programu se jedná o tzv. průběžnou výzvu (tedy velmi zjednodušeně): “Kdo dřív přijde, ten dřív mele“, když v současné IV. výzvě již byla alokace přečerpána. Princip kolových a průběžných výzev byl objasněn v minulém článku “Nové dotační výzvy v OPPIK a změny oproti minulým výzvám“.

Programy zaměřené na inovační podnikání

Programy zaměřené na inovační podnikání jsou v OPPIK tři a mají logickou posloupnost. Žadatel může, ale samozřejmě nemusí na své cestě k VaV realizovat projekty ve všech třech s následnou návazností:

  • Potenciál - vybudování výzkumné kapacity, investice zejména do DHM. Typickým příkladem z praxe je vybudování výzkumného centra v oblasti drážních vozidel - přístavba k současné výrobní hale, pořízení měřících přístrojů, experimentálního provozu, HW a SW.

  • Aplikace - projekt samotného výzkumného projektu v nově vybudované kapacitě, kde jsou způsobilé provozní náklady - mzdy, zkoušky, testování atd. Budeme-li sledovat náš příklad, může jít např. o projekt vývoje nového podvozku pro lokomotivu.

  • Inovace - zavedení výsledků výzkumu do výroby a uvedení na trh - výrobní prostředky vč. nemovitostí. V našem příkladu by to bylo např. přistavění nové výrobní haly a pořízení strojů a zařízení (soustruhy, vyvrtávačky, manipulační technika, HW a SW).

Program “Potenciál“

Program “Potenciál“ je zaměřen na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra, v případě malých a středních podniků („MSP”) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Vyhlášení výzvy: 11. 11. 2016

Zahájení příjmu: 16. 1. 2017

Ukončení příjmu: 17. 4. 2017

Druh výzvy: kolová

Plánovaná alokace: 2,5 mld. Kč

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč.

Dotace je poskytována do max. výše 50 % celkových způsobilých výdajů bez ohledu na velikost podniku a místo realizace.

Způsobilé výdaje

Dlouhodobý hmotný majetek:

  • nákup pozemků a staveb,

  • výstavba nových budov; technické zhodnocení stavby; inženýrské sítě a komunikace ke stavbám; demolice staveb; příprava pozemků; projektová dokumentace a stavební dozor,

  • technologické vybavení (stroje; HW a sítě; laboratorní a měřící přístroje).

Dlouhodobý nehmotný majetek:

  • SW; patenty, licence, know-how.

Provozní náklady

  • osobní náklady; služby expertů, poradců, studie.

Program “Aplikace“

Program je zaměřen a aplikovaný výzkum a vývoj (tedy ne na základní výzkum) ve firmách, ať už samostatně, či ve spolupráci.

Vyhlášení výzvy: 29. 11. 2016

Zahájení příjmu: 20. 1. 2017

Ukončení příjmu: 20. 4. 2017

Druh Výzvy: Kolová

Model hodnocení: Jednokolový

Forma podpory: Dotace

Minimální výše podpory: 1 mil. Kč

Maximální výše podpory: 100 mil. Kč

Míra podpory: Dle typu podporovaných aktivit, žadatele o podporu a je-li projekt s účinnou či bez účinné spolupráce

Alokace: 4,5 mld. Kč

Způsobilé výdaje

  • Osobní náklady; mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v

 
 Nahoru