OPPIK v poločaseArchiv

22.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

OPPIK v poločase

22.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.5 OPPIK v poločase

Bc. et Bc. Ondřej Homola

Před dvěma lety, na jaře roku 2015, došlo k vyhlášení první velké vlny výzev v OPPIK. Po rozpačitém startu a stagnaci v roce 2016 se program rozjel na plné obrátky. Ze 117 miliard Kč je již vyhlášeno kolem 93 miliard a 21 miliard je již na základě Rozhodnutí "přiklepnuto" žadatelům .

Téměř dvě třetiny prostředků jsou již tedy vyhlášeny a vzhledem k tomu, že se blíží velká vlna vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výzvách Nemovitosti II a ICT a sdílené služby II a dalších, bude brzy téměř polovina prostředků alokována.

V současné době je vyhlášeno několik velmi zajímavých výzev, které mají termín podání na podzim roku 2017. Pojďme se tedy na ně společně podívat. Výzvy v programech, které již byly v článcích dříve představeny, budou popsány jen stručně. Zvláštní prostor bude věnován novým programům.

Inovace – Výzva IV (inovační projekt)

Program pomáhá výsledky VaV uvádět do praxe a na trh.

Zahájení příjmu: 12. 7. 2017

Ukončení příjmu: 12. 11. 2017

Alokace: 3 000 000 000 Kč, z toho 10 % pro velké podniky

Druh výzvy: Kolová

Míra podpory: 45/35/25 % - malý/střední/velký podnik

Podporované aktivity:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace),

 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace),

 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace),

 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Aplikace – Výzva IV

Program je zaměřen a aplikovaný výzkum a vývoj (tedy ne na základní výzkum) ve firmách, ať už samostatně, či ve spolupráci. Jedná se o realizaci tzv. průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporovány jsou především mzdy pracovníků, externí výzkum, poradenství atd.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 3. 8. 2017 do 30. 11. 2017 (23:59 hod.).

Alokace je 1 600 000 000 Kč, z toho pro velké podniky maximálně 20 %.

Druh výzvy: Kolová

Maximální dotace je až 50 mil. Kč a 70 % způsobilých výdajů.

Potenciál – Výzva IV

Budování, rozšiřování a modernizace podnikových VaV kapacit.

Příjem žádostí o podporu probíhá od 20. 7. 2017 do 30. 11. 2017.

Alokace je 1 500 000 000 CZK, pouze pro malé a střední podniky

Druh výzvy: Kolová

Maximální dotace je až 50 mil. Kč a 50 % způsobilých výdajů.

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

Velmi zajímavá výzva, o níž ještě nebyla řeč. Jedná se totiž o první vyhlášení podobné výzvy. Budeme se jí tedy věnovat podrobněji.

 • Alokace 2 mld. Kč

 • Podání do 16. 10. 2017

 • Snížení energetické náročnosti objektů a průmyslových areálů prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů s nebo bez akumulace pro vlastní spotřebu.

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy.

 • Další informace k výzvě

Výše dotace:

 • Malý podnik 80 %

 • Střední podnik 70 %

 • Velký podnik 60 %

 • Dotace až 100 mil. Kč, obecně doporučujeme rozpočet od 4 mil. Kč a výše

Podporovaná odvětví:

 • Prakticky veškeré ekonomické činnosti. Z podpory jsou vyjmuty projekty s ubytovacími kapacitami rozkládající se na více jak 40 % z celkové energeticky vztažné plochy.

 • Není určen pro objekty veřejné správy, sportovní areály, objekty s převahou ubytovacích kapacit.

Další podmínky:

 • Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy, nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než 20 % vyrobeného ročního množství elektřiny.

 • Projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 30 000 Kč na úsporu 1 GJ.

 • V případě realizace fotovoltaických systémů budou podporovány pouze krystalické FV moduly s účinností nejméně 14 % a tenkovrstvé FV moduly s účinností nejméně 10 % (při standardních testovacích podmínkách). Účinnost je vztažena k celkové ploše FV modulu.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Náklady na různé druhy stavebních projektových dokumentací.

 • Výdaje na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny.

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

 • Inženýrská činnost ve výstavbě – 5 % z položkového rozpočtu.

 • Vedlejší rozpočtové náklady – 5 % z položkového rozpočtu.

Co je podstatné pro schválení projektu?

 • Kvalitně zpracovaný stavební projekt.

 • Kvalitně zpracovaný energetický posudek.

 • Hodnocení projektu.

Dokumenty k podání projektu:

 • Projektová dokumentace pro stavební povolení, popř. dokumentace prováděcí – zde je třeba počítat s časem na zpracování, který se málokdy dostane pod 1 měsíc.

 • Položkový rozpočet v URS/RTS cenách. Ostatní položky rozpočtu podloženy indikativními nabídkami.

 • Energetický posudek – jsme schopni zajistit, nicméně na přípravu jsou třeba minimálně 3 týdny.

 • Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), v platném znění nebo v případě, pokud se bude jednat o výrobnu připojenou v rámci ostrovního systému, bude potvrzeno a zároveň doloženo schématem zapojení od autorizovaného inženýra nebo technika. Nejedná se o povinnou přílohu, ale je za ni bonifikace 15 bodů!

Úspory energie

Tento program má velmi zajímavý vývoj, neboť jeho II. výzva, která měla rekordní alokaci 11 miliard Kč, bude s největší pravděpodobností koncem října uzavřena. Aspoň tak hovoří oficiální zpráva, kterou si zde pro její výmluvnost dovolujeme citovat:

Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) oznamuje, že k termínu 31. 10. 2017 ukončí v souladu s pravidly Výzvy příjem Žádostí o podporu ve Výzvě II programu podpory Úspory energie. K tomuto kroku Řídící orgán OP PIK přistoupil na základě ustanovení Výzvy, které umožňuje Řídicímu orgánu OP PIK ukončit příjem Žádostí o podporu v případě nízkého zájmu žadatelů ukončit. V současné době evidujeme v této Výzvě s alokací 11 miliard korun přijaté Žádosti ve výši cca 1,1 mld. korun po více než 7 měsících od zahájení příjmu Žádostí.

Řídicí orgán také informuje, že na monitorovací výbor, který se bude konat v listopadu 2017, předloží kritéria Výzvy III programu podpory Úspory energie. Výzva III tohoto programu bude obsahovat stejné, případně pro žadatele příznivější parametry a bude také obsahovat navýšení podílu na alokaci pro velké podniky z 20 na 60 %. Příjem Žádostí do této Výzvy, v případě, že budou kritéria Výzvy schválena monitorovacím výborem, bude zahájen do konce listopadu 2017.“

Plánovaná III. výzva by tedy měla mít lepší podmínky, přičemž spekulace jsou různé

 
 Nahoru