Input:

Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci Garance

27.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.25
Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o firemním majetku soukromě používaném zaměstnanci je zaměřena na:

1. Firemní vozidlo

2. Firemní mobilní telefon

Jedna z možných variant:

1. Firemní vozidlo

- používané pro služební i soukromé účely

1.1. Seznam zaměstnanců, kterým zaměstnavatel poskytuje firemní vozidlo ke služebním i soukromým účelům

Generální ředitel ......

Obchodní ředitel .......

1.2 . Povinnosti zaměstnanců při používání firemního vozidla

Zaměstnanci jsou povinni vést evidenci jízd s těmito údaji:

 • typ vozidla, státní poznávací značku, stav ujetých km k 1. lednu a k 31. prosinci;

 • podle jednotlivých jízd bude uvedeno:

  • datum jízdy,

  • cíl jízdy,

  • účel jízdy,

  • ujeté km.

Z evidence musí být zřejmý počet ujetých km za soukromé jízdy.

Kopie evidence jízd předá zaměstnanec do 15. kalendářního dne následujícího měsíce a v tomto termínu uhradí i částku za použití firemního vozidla k soukromým jízdám do pokladny.

Při výpočtu se vychází z průměrné spotřeby pohonných hmot uvedené v technickém průkazu vozidla.

U zaměstnanců, kteří mají k dispozici motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, se považuje částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za příjem ze závislé činnosti a to za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (v souladu s § 6 odst. 6 ZDP); současně vstupuje tato částka i do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

U zaměstnanců, kteří mají k dispozici motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, se považuje částka ve výši 0,5 % vstupní ceny vozidla, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, za příjem ze závislé činnosti a to za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (v souladu s § 6 odst. 6 ZDP); současně vstupuje tato částka i do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

U zaměstnanců, kteří mají k dispozici vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, se považuje částka ve výši 0,25 % vstupní ceny vozidla, jedná-li se o bezemisní vozidlo; současně vstupuje tato částka i do vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

2. Firemní mobilní telefon

2.1. Seznam zaměstnanců, kterým zaměstnavatel poskytuje firemní mobilní telefon

- dle profese

....................................

....................................

2.2. Podíl na telefonních poplatcích

Varianta A):

Úhrada bude vycházet ze skutečných plateb za soukromé hovory (dle měsíčního vyúčtování).

Zaměstnanec obdrží kopii vyúčtování a na základě písemného ujednání zaměstnavatele se zaměstnancem mu bude příslušná částka sražena ze mzdy.

Varianta B):

Podle jednotlivých profesí je stanoven limit a částku nad uvedený limit zaplatí zaměstnanec po předložení měsíčního vyúčtování do 5 dnů do pokladny firmy.

Komentář:

U firemního majetku, který zaměstnanci používají za podmínek stanovených zaměstnavatelem, i k soukromým účelům je třeba vymezit zejména:

 • okruhy zaměstnanců a jejich profese, kterým se poskytuje firemní majetek,

 • podíl na poplatcích za soukromé používání firemního majetku,

 • úhrada – podle skutečnosti, paušálem, případně procentem z celkové částky, a

 • forma úhrady.

Při stanovení paušálu je třeba dbát na zdůvodnitelnost pro účely daňové kontroly.

Firemní vozidlo:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 6 odst. 6 ZDP:

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši určeného procenta vstupní ceny tohoto vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o silniční motorové vozidlo najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny tohoto vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely tohoto ustanovení se o tuto