Dohody o provedení práce a ZP v příkladechGarance

1.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dohody o provedení práce a ZP v příkladech

1.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.8
Dohody o provedení práce a ZP v příkladech

Ing. Antonín Daněk

Podívejme se formou příkladů na řešení některých situací u dohod o provedení práce v právních podmínkách platných od 1. ledna 2017 v situaci, kdy musí být u zaměstnance dodržen minimální vyměřovací základ (výjimku představuje pouze příklad č. 8).

Příklad 1

Zaměstnanec pracuje na dohodu o provedení práce od 1. 10. 2016 do 30. 4. 2017 s příjmem 10 800 Kč.

U dohody o provedení práce primárně vycházíme ze zásady, že povinnosti ve zdravotním pojištění (tedy přihlášení osoby jako zaměstnance a placení pojistného podle zákona) plní zaměstnavatel tehdy, pokud příjem převyšuje 10 000 Kč.

V tomto případě byl zaměstnanec přihlášen u zdravotní pojišťovny ke dni zahájení práce na základě této dohody, což bude datum 1. 10. 2016. Vyměřovacím základem je v měsících říjnu až prosinci 2016 částka 10 800 Kč, která je vyšší než minimální vyměřovací základ 9 900 Kč, platný v roce 2016.

V důsledku zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2017 na částku 11 000 Kč se změnily podmínky i u dohody o provedení práce. Vzhledem k tomu, že zaměstnání trvá celé kalendářní měsíce leden až duben 2017, musí zaměstnavatel v těchto měsících provést dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu takto:

Ve vazbě na výši minimální mzdy od 1. ledna 2017 odvede zaměstnavatel doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílové částky částky:

(11 000 – 10 800) x 0,135 = 27 Kč

Zaměstnavatel odvede celkové pojistné ve výši 0,135 x 11 000 = 1 485 Kč

Zaměstnanci strhne z platu 1/3 pojistného ze skutečně dosaženého příjmu:

(10 800 x 0,135) : 3 = 486 Kč

a dále výše uvedený doplatek pojistného, tedy celkem: 486 + 27 = 513 Kč

Ze svých prostředků pak zaplatí zaměstnavatel 1 485 – 513 = 972 Kč

Příklad 2

Zaměstnanec pracoval v březnu na dvě dohody o pracovní činnosti. První dohoda byla uzavřena od 5. 3. do 14. 3. s příjmem 2 360 Kč a druhá od 20. 3. do 31. 3. s příjmem 2 440 Kč.

Úhrnem dosažených příjmů vzniká pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění povinnost:

  • dvakrát přihlásit a odhlásit zaměstnance a

  • odvést pojistné podle zákona, tedy s dopočtem a doplatkem pojistného do poměrné části minimálního vyměřovacího základu

Poměrná část minimálního vyměřovacího základu v návaznosti na počet 22 kalendářních dnů trvání zaměstnání v měsíci březnu činí 7 806,45 Kč [(22:31) x 11 000].

To znamená, že při sazbě 13,5 % z částky 7 806,45 Kč musí zaměstnavatel zaplatit za zaměstnance pojistné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, v částce 1 054 Kč (7 806,45 x 0,135). S ohledem na příjem 4 800 Kč činí výše odvodu pojistného z této hrubé mzdy částku 648 Kč. Jedna třetina (216 Kč) bude sražena zaměstnanci z příjmu, zbývající dvě třetiny (432 Kč) pak zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků. Za této situace však ještě není zabezpečen odvod pojistného ze zákonného minima, tedy přesněji z poměrné části minimálního vyměřovacího základu. Aby zaměstnavatel dodržel zákon, musí provést doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílové částky 3 006,45 Kč, tj. 406 Kč. Při úhradě tohoto doplatku se postupuje tím způsobem, že rozdílovou částku pojistného, v našem případě 406 Kč, srazí zaměstnavatel ještě navíc zaměstnanci. Na zaměstnavatele přechází povinnost úhrady tohoto doplatku tehdy, pokud se jedná o situace vyjmenované v § 207 až 209 ZP.

Z celkové částky pojistného 1 054 Kč zaplatí standardně zaměstnanec 622 Kč (216 + 406) a zaměstnavatel 432 Kč.

Příklad 3

Zaměstnanec má v březnu uzavřeny dvě dohody o provedení práce na stejná období jako v příkladě č. 2 s příjmy na první dohodu 4 900 Kč a na druhou dohodu 5 100 Kč.

Jelikož není úhrnem příjmů překročena částka 10 000 Kč, nestává se osoba z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem a zaměstnavatel tak neplní ve zdravotním pojištění žádné povinnosti. Stejně by se postupovalo i v případě, kdyby byla uzavřena jediná dohoda o provedení práce na částku maximálně 10 000 Kč. V takových případech je vhodné zaměstnance informovat o tom, že takovou dohodou (resp. dohodami) nemá řešený svůj pojistný vztah, tedy pojištění u zdravotní pojišťovny, a sám se musí postarat, aby mu u jeho zdravotní pojišťovny nevznikl v tomto směru problém.

Příklad 4

Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce od 1. 5. do 30. 5. 2017 s příjmem 10 400 Kč.

V tomto případě se musí přihlédnout k tomu, zda je výší příjmu, zakládající povinnost placení pojistného, dodržena poměrná část minimálního vyměřovacího základu za dobu trvání zaměstnání. Jelikož zaměstnání trvá 30 kalendářních dnů, činí tato poměrná část minima 10 645,16 Kč, což se vypočte jako: (30:31) x 11 000. Protože zúčtovaný příjem této poměrné části minima nedosahuje, musí zaměstnavatel provést příslušný dopočet a odvést celkové pojistné 1 438 Kč jako 13,5 % z částky 10 645,16 Kč.

Příklad 5

Pojištěnec má sjednány tři dohody o provedení práce u třech zaměstnavatelů, přičemž v žádném z těchto zaměstnání není výší příjmu překročena částka 10 000 Kč.

Protože není ve zdravotním pojištění právní opora pro sčítání takových příjmů, nezakládajících účast na zdravotním pojištění, nevznikají pro žádného ze zaměstnavatelů povinnosti ve zdravotním pojištění, takže pokud pojištěnec:

  • nemá zaměstnání, ze kterého by vyplynula pro zaměstnavatele povinnost odvádět pojistné nebo

  • není z pohledu zdravotního pojištění osobou samostatně výdělečně činnou anebo

  • nepatří mezi osoby, za které platí pojistné stát, bude osobou bez zdanitelných příjmů s povinností přihlásit se u zdravotní pojišťovny do této kategorie a platit v roce 2017 měsíční pojistné 1 485 Kč

Příklad 6

Zaměstnanec pracuje u jednoho zaměstnavatele na tři dohody o provedení práce s těmito příjmy.

a) 3 000 Kč + 3 000 Kč + 4 000 Kč. V tomto případě zaměstnání ve zdravotním pojištění nevzniká.

b) 4 000 Kč + 5 000 Kč + 3 000 Kč. Zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance u zdravotní pojišťovny a odvádí pojistné z úhrnu dosažených příjmů 12 000 Kč.

Příklad 7

Dohoda o provedení práce je uzavřena na období od 1. února 2017, kdy zaměstnanec i začal pracovat, do 24. března s příjmem 15 000 Kč za

 
 Nahoru