Input:

Dispozice s obecním majetkem Garance

21.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8 Dispozice s obecním majetkem

Mgr. Jakub Hrček

Obec, jakožto veřejnoprávní korporace, je při nakládání se svým majetkem limitována zákonem, když pro platné majetkové dispozice je povinna dodržet zákonné podmínky, mezi které patří povinnost obce zveřejnit svůj záměr majetkové dispozice a povinnost nabývat či zcizovat majetek za cenu obvyklou dle ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále "zákon o obcích" nebo OZř).

Z ustanovení § 39 odst. 1 OZř tak vyplývá povinnost obce zveřejnit záměr majetkové dispozice alespoň 15 dnů před rozhodnutím příslušeného orgánu obce o této dispozici, a to na úřední desce obce.

Ustanovení § 39 odst. 2 OZř klade na obce povinnost při zcizování či nabývání majetku tento zcizovat či nabývat za cenu obvyklou (nejedná-li se o cenu regulovanou státem), přičemž v případě odchylky od ceny obvyklé musí být tato odůvodněna.

Zveřejnění záměru

Povinnost obcí zveřejňovat své záměry majetkových dispozic s obecním majetkem vyplývá z požadavku na transparentnost, hospodárnost a rovné zacházení, avšak netýká se všech majetkových dispozic.

Ustanovení § 39 odst. 1 OZř se totiž týká pouze dispozic s nemovitým majetkem, a to v případě záměru obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměru obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce.

Není přitom rozhodné, jak si záměr obec sama definuje, např. v rámci návrhu smlouvy, na jejímž základě má k předmětné dispozici dojít, neboť rozhodujícím bude povaha dané dispozice. Může se pak stát, že obec bude mít zájem uzavřít nepojmenovanou smlouvu, jejíž předmětem bude vícero plnění, přičemž pokud bude alespoň jedním z těchto plnění dispozice s nemovitým majetkem ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 OZř, bude již daný záměr nutné zveřejnit.

Záměr se zveřejňuje, jak již bylo uvedeno výše, na úřední desce obce, nicméně je fakultativně možné záměr současně zveřejnit způsobem v dané obci obvyklým.

Soudní judikatura dále dovodila povinnost zveřejnění i v případě změny již realizovaných majetkových dispozic, např. v případě uzavření dodatku k nájemní smlouvě na pronájem nemovité věci ve vlastnictví obce, avšak pouze v případě, že má dojít ke změně podstatných prvků, např. v případě změny smluvní strany, prodloužení doby trvání smlouvy, změny výše nájemného apod. (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. 26 Cdo 3372/2011 nebo ze dne 15. 10. 2018, sp. zn. 26 Cdo 273/2018).

Zákon pak nestanoví všechny náležitosti zveřejnění záměru, když z ustanovení § 39 odst. 1 OZř vyplývá pouze povinnost identifikovat předmětnou nemovitost (jíž se záměr týká) podle zvláštního zákona, kterým bude zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.

Soudní judikatura dále dovodila, že ze záměru musí jednoznačně vyplývat konkrétní zamýšlená vůle obce ve vztahu k určitě označenému majetku, tzn. že musí být jasně definována předmětná nemovitá věc a daný záměr, jež se má této nemovitosti týkat.

V případě, že obec nesplní tyto podmínky, je následné právní jednání (tedy předmětná majetková dispozice) absolutně neplatné. Soudní judikatura však dovodila, že neplatné může být i právní jednání, kterým se obec odchýlila od původně zveřejněného záměru.

Opět však bude záležet, zda se odchylka týká podstatných podmínek, když v opačném případě by se o neplatné právní jednání jednat nemělo. Judikatura tak dovodila, že o neplatné právní jednání se nebude jednat, pokud se odchýlení od původního záměru týká doplňujících podmínek, jejichž změna nemohla vést k určení odlišného okruhu zájemců, anebo která nemohla poškodit obec. Opět je tak kladen důraz na transparentnost dispozic s majetkem (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2018, sp. zn. 26 Cdo 273/2018).

Ustanovení § 39 odst. 3 OZř stanoví výjimku na povinnost zveřejňování podle odst. 1, a to v případech pronájmu bytů či hrobových míst, anebo o pronájmu, pachtu či výpůjčky obecního majetku na dobu kratší než 30 dnů, anebo jde-li o pronájem, pacht, výprosu nebo výpůjčku právnické osobě zřízené nebo založené obcí či právnické osobě, obcí ovládané.

Prodej za obvyklou cenu

Povinnost zcizovat či nabývat majetek za obvyklou cenu dle ustanovení § 39 odst. 2 OZř se na rozdíl od povinnosti zveřejňování záměru dle odst. 1 týká nemovitého i movitého majetku.

Zákon o obcích však pojen "obvyklá cena" nedefinuje, nicméně při výkladu tohoto pojmu si lze pomoci definicí uvedenou v ustanovení § 2 odst. 6 zákona č,