Input:

Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - 2. díl Garance

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.6
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro – 2. díl

Dr. Ing. Tomáš Honc, legislativní poradce, http://tomashonc.wz.cz

Identifikace subjektů v dodavatelském řetězci

Právní regulace stanovuje zásadní povinnosti a práva dotčeným subjektům, k naplnění smyslu tohoto záměru je zcela nezbytné řádně a správně identifikovat právě všechny dotčené subjekty. Všechny hospodářské subjekty musejí po dobu alespoň deseti let ode dne, kdy byl na trh uveden poslední prostředek, na který se vztahuje EU prohlášení o shodě, uchovávat nezbytné doklady k prokázání a identifikování subjektů, kterým přímo dodaly prostředek, které jim přímo dodaly prostředek, a dále každého zdravotnického zařízení nebo zdravotnického pracovníka, kterým přímo dodaly prostředek.

Identifikace a zatřídění prostředků

Vedle identifikace subjektů je důležitým úkolem řádně a správně identifikovat jednotlivé prostředky, a to v rámci specifického nomenklaturního systému. Mezinárodně uznávaná nomenklatura k zatřídění prostředků musí být k dispozici zdarma všem dotčeným subjektům, a to v zájmu usnadnění fungování Evropské databáze zdravotnických prostředků (Eudamed).

K provedení identifikace prostředku slouží systém jedinečné identifikace prostředku tzv. systém UDI, který je tvořen identifikátorem prostředku „UDI-DI” a identifikátorem výroby „UDI-PI”. Přidělování jedinečných identifikátorů prostředku provádí tzv. „vydávající subjekt” na základě jmenování Komisí prostřednictvím prováděcího aktu.

Povinností výrobce prostředku je zajistit přidělení jedinečného identifikátoru prostředku prostřednictvím vydávajícího subjektu, a to předtím, než je prostředek uveden na trh. Současně musejí být tyto informace zadány do databáze UDI, která je zřízena Komisí po konzultaci s Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky. Nosiče UDI musejí být umístěny na označení prostředku a na všech vyšších úrovních obalu prostředku, za obal se však nepovažují přepravní kontejnery.

Obligatorní součástí EU prohlášení o shodě je potom základní identifikátor UDI-DI, je tak zajištěna základní souvztažnost prostředku jako výrobku a dokumentu prohlášení o shodě.

Seznam všech přidělených jedinečných identifikátorů prostředků musí být součástí dokumentace posuzování shody na straně výrobce a je povinností výrobce tento seznam pravidelně aktualizovat o všechny nově přidělené identifikátory.

Povinností všech hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci včetně zdravotnických zařízení je uchovávat všechny jedinečné identifikátory prostředků, které jim byly dodány nebo které dodaly, a to nejlépe v elektronickém formátu; týká se to takových kategorií nebo skupin prostředků, pro které je taková povinnost Komisí stanovena.

Registrace prostředků

Logickým procesem, který následuje za jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikací prostředku, je potom jeho registrace s ohledem na plnění povinností stanovených nařízením. Výrobce prostředku je povinen předtím, než je prostředek uveden na trh, zajistit přidělení základního UDI-DI kódu a zadat daný prostředek do databáze UDI. Přidělení kódu UDI-DI musí předcházet žádosti k oznámenému subjektu o provedení posouzení shody (pokud má být účasten), případně certifikát vydaný oznámeným subjektem musí obsahovat kód UDI-DI. Před uvedením prostředku na trh musí výrobce zadat stanovené údaje o prostředku do databáze Eudamed a tyto údaje musí průběžně aktualizovat.

Registrace prostředku musí zahrnovat specifikaci certifikátu vydaného oznámeným subjektem, určení členského státu, kde má být prostředek uveden na trh, a v případě prostředků tříd B, C a D také seznam členských států, kam má být prostředek dodáván. Současně musí být uvedena riziková třída prostředku a informace o případném obsahu tkání a buněk (či jejich derivátů) lidského či zvířecího původu. Pro prostředky tříd C a D musí být uveden souhrn údajů o bezpečnosti a funkční způsobilosti. Dále musí být explicitně uvedeno, zda se jedná o prostředek pro sebetestování a také zda se jedná o tzv. nový prostředek, tj. zda během předcházejících 3 let nebyl takový prostředek nepřetržitě dostupný na trhu Evropské unie nebo zda nebyla taková analytická technologie nepřetržitě používána na trhu Evropské unie v průběhu předcházejících 3 let.

Databáze musí dále obsahovat množství prostředku v jednom balení, způsob, jakým je řízena výroba prostředku, a to datum použitelnosti prostředku, číslo šarže a sériové číslo. Dále musí být uveden kód nomenklatury zdravotnických prostředků, případně identifikace zplnomocněného zástupce. Dále musí být uvedeno, zda se jedná o prostředek sterilní nebo určený ke sterilizaci, zda se jedná o prostředek pro jedno použití, případně důležité výstrahy nebo kontraindikace a podmínky pro skladování a manipulaci s prostředkem ve shodě s informacemi na označení prostředku a v návodu k použití.

Registrace hospodářských subjektů

Analogicky je potom realizována registrace subjektů. Výrobci, zplnomocnění zástupci a dovozci musejí být registrování v systému zřízeném Komisí po konzultaci s Koordinační skupinou pro zdravotnické prostředky a musejí mít přidělené jediné registrační číslo. Pro distributory může být zřízen vnitrostátní systém registrace distributorů v rámci každého členského státu, registrace distributorů prostředků tedy není vedena na evropské úrovni. Dovozce je povinen ověřit, zda výrobce nebo zplnomocněný zástupce má přidělené jediné registrační číslo, a to nejpozději do dvou týdnů od uvedení prostředku na trh, současně doplní údaje jako dovozce.

Při registraci musí být uvedena úloha hospodářského subjektu, a to zda vystupuje v roli výrobce, zplnomocněného zástupce nebo dovozce včetně jména, sídla, adresy, kontaktních údajů a kontaktních údajů osoby zodpovědné za dodržování právních předpisů.

Hospodářský subjekt je povinen nejpozději do jednoho týdne od jakékoliv změny registrovaných informací provést aktualizaci údajů. Nejpozději do jednoho roku od registrace a následně každý druhý rok je hospodářský subjekt povinen potvrdit správnost údajů. Při nesplnění této povinnosti může zmocněný orgán příslušného členského státu přijmout odpovídající nápravná opatření.

Souhrn údajů o bezpečnosti a funkční způsobilosti

Výrobce prostředku je povinen vypracovat tzv. souhrn údajů o bezpečnosti a funkční způsobilosti, a to u prostředků třídy C a D, tento dokument je zpřístupněn veřejnosti prostřednictvím databáze Eudamed. Oznámený subjekt, který je účasten procesu posouzení shody prostředku, je povinen takový dokument validovat a následně vložit do databáze Eudamed.

Dokument souhrn údajů o bezpečnosti a funkční způsobilosti musí obsahovat identifikaci prostředku a výrobce, včetně základního kódu UDI-DI a jediného registračního čísla výrobce, určený účel prostředku, indikace a kontraindikace vzhledem k cílové skupině určení. Dále dokument obsahuje vlastní popis prostředku a případné odkazy na předchozí generace výrobku, popis příslušenství a případně prostředků určených k použití v kombinaci s prostředkem. Dokument musí dále obsahovat odkazy na všechny použité harmonizované technické normy a společné specifikace, informace o zbytkových rizicích, výstrahách a preventivních opatřeních a dále doporučený profil a odbornou přípravu uživatele.

Obligatorní součástí dokumentu jsou dále informace o následném sledování funkční způsobilosti po uvedení na trh a souhrn zprávy o hodnocení funkční způsobilosti, a to nejméně odůvodnění pro zvolený přístup ke shromažďování klinických důkazů. Dále metodiku rešerší literatury, protokol o rešerších literatury a zprávu o rešerších literatury týkající se přezkumu literatury, povahu a rozsah údajů o vědecké platnosti a analytické a klinické funkci, technologii, na které je prostředek založen, dále rovněž určený účel prostředku, klinické důkazy týkající se přijatelné funkční způsobilosti vzhledem k aktuálnímu stavu vývoje v oblasti lékařství a jakékoliv nové závěry vyvozené ze zpráv o PMPF („post-market performance follow-up”: chápáno jako nepřetržitý proces aktualizace klinického hodnocení).

Eudamed

Evropskou databázi zdravotnických prostředků tvoří několik systémů, a to systém pro registraci prostředků a pro registraci hospodářských subjektů. Dále je pak součástí databáze UDI, systém pro oznámené subjekty a vydané certifikáty. Součástí Eudamedu jsou také komplexní systémy pro studie funkční způsobilosti, pro vigilanci a sledování po uvedení na trh a systémy týkající se dozoru nad trhem.

Rizikové třídy prostředků

Prostředky jsou rozděleny s ohledem na určený účel a rizika s ním spojená do čtyř rizikových tříd označených A, B, C a D. Jestliže je výrobce prostředku ve sporu s oznámeným subjektem s ohledem na klasifikaci prostředku do rizikové třídy, rozhoduje spor příslušný zmocněný orgán členského státu (v případě České republiky se jedná o SÚKL). Pokud je dotčený oznámený subjekt usazen v jiném členském státě, než je členský stát výrobce, přijme příslušný orgán své rozhodnutí po konzultaci s příslušným orgánem členského státu, ve kterém byl oznámený subjekt jmenován. Členský stát, resp. zmocněný orgán, může podat žádost Komisi o provedení klasifikace prostředku nebo skupiny prostředků nebo případně o provedení překlasifikace z důvodů nových vědeckých důkazů nebo na základě informací získaných v průběhu činnosti vigilance nebo dozoru nad trhem.

Posouzení shody prostředku

Výrobce je povinen provést proces posouzení shody prostředku před uvedením prostředku na trh. Způsoby posouzení shody stanovuje nařízení s ohledem na rizikovou třídu prostředku. Proces posouzení shody zahrnuje systematickou množinu jednotlivých modulů, která je strukturovaná podle rozhodnutí povinného subjektu, jaký způsob posouzení shody zvolil z možných variant, které nařízení umožňuje pro konkrétní skupinu dotčených typů prostředků. Specificky pro rizikovou třídu D, popř. první certifikaci takového typu prostředku, je oznámený subjekt navíc povinen konzultovat stanovenou příslušnou odbornou skupinu ve věci zprávy výrobce o hodnocení funkční způsobilosti. Dále je oznámený subjekt povinen vyžádat u alespoň jedné z referenčních laboratoří Evropské unie ověření funkční způsobilosti a souladu prostředku se společnými specifikacemi, a to laboratorními zkouškami zaměřenými na analytickou a diagnostickou citlivost. Pokud oznámený subjekt vystaví certifikát prostředku rizikové třídy D, je povinen učinit oznámení o takových certifikátech příslušnému orgánu, a to s cílem dosažení shodných názorů oznámeného subjektu a odborné skupiny, pro případ odlišných stanovisek se uvede úplné znění odůvodnění.

Technická dokumentace se vede v úředním jazyce Evropské unie, který je přijatelný pro oznámený subjekt, ledaže členský stát, ve kterém je usazen oznámený subjekt, stanoví určitý konkrétní úřední jazyk. Pokud proces posuzování shody prostředku vyžaduje zapojení oznámeného subjektu, může výrobce podat žádost u kteréhokoliv oznámeného subjektu, za předpokladu, že zvolený oznámený subjekt je jmenován pro činnosti posuzování shody dotčených typů prostředků.

Certifikáty vystavené oznámeným subjektem se vyhotoví v úředním jazyce členského státu, kde je oznámený subjekt usazen, popř. v úředním jazyce Evropské unie, který je pro oznámený subjekt přijatelný. Certifikáty mají nařízením stanovenou maximální dobu platnosti na 5 let, mohou být na žádost prodlužovány, a to vždy maximálně na další 5leté období.

Výjimky z procesu posouzení shody

Ačkoliv výjimky mají být nástrojem mimořádným a sporadickým, současné pandemické období přineslo jejich uplatnění i podle stávající právní úpravy v oblasti regulace zdravotnických prostředků (podle směrnice). V zájmu ochrany veřejného zdraví nebo bezpečnosti či zdraví pacientů je kterýkoliv členský stát oprávněn ve smyslu ustanovení nařízení na svém území povolit uvedení na trh a do provozu i takových prostředků, u kterých nebyly provedeny postupy procesu posouzení shody.

Certifikát volného prodeje

Na žádost výrobce nebo zplnomocněného zástupce vydá členský stát, ve kterém má výrobce nebo zplnomocněný zástupce registrované místo podnikání, certifikát o volném prodeji. Tento certifikát osvědčuje, že výrobce nebo případně zplnomocněný zástupce má na území členského státu Evropské unie své registrované místo podnikání a že předmětný prostředek, ke kterému je certifikát o volném prodeji vystaven, je v souladu s ustanoveními nařízení a může být uveden na trh Evropské unie. V certifikátu je uveden kód prostředku UDI-DI, a pokud je k prostředku vydán certifikát oznámeným subjektem, pak také jedinečné číslo identifikující takový certifikát.

Význam klinických důkazů

V procesu posouzení shody prostředku hrají zásadní úlohu klinické důkazy a jejich zpracování. Klinické důkazy musejí být založeny na vědecké platnosti o analytické a klinické funkci prostředku a z hlediska funkční způsobilosti prostředku osvědčují shodu prostředku s požadavky nařízení na bezpečnost prostředku za přijatelného poměru přínosů a rizik. Výrobce je povinen upřesnit a odůvodnit míru klinických důkazů nezbytnou k prokázání shody s příslušnými obecnými požadavky nařízení na bezpečnost a funkční způsobilost prostředku a provést hodnocení funkční způsobilosti. Klinické důkazy dokládají určený účel prostředku a jsou založeny na průběžném hodnocení funkční způsobilosti vycházejícím z plánu hodnocení funkční způsobilosti. Hodnocení funkční způsobilosti musí zajistit prokázání vědecké platnosti, analytické funkce a klinické funkce a musí být zdokumentováno ve zprávě o hodnocení funkční způsobilosti. Výsledky a závěry z těchto prokazování představují klinické důkazy pro konkrétní prostředek a prokazují dosažení určeného klinického přínosu a bezpečnost prostředku, resp. splnění obecných požadavků nařízení na bezpečnost a funkční způsobilost za stanovených podmínek použití. Zpráva o hodnocení funkční způsobilosti se musí pravidelně aktualizovat v průběhu životního cyklu prostředku na základě údajů z následného sledování funkční způsobilosti po uvedení na trh, pro prostředky rizikových tříd C a D musí být aktualizována nejméně jedenkrát za rok.

Sledování po uvedení na trh

Výrobce je povinen naplánovat, zavést, zdokumentovat, uplatňovat, udržovat a aktualizovat systém sledování prostředku po uvedení na trh jako součást systému řízení kvality. Systém musí zajistit aktivní a systematické shromažďování, zaznamenávání a analyzování údajů o prostředku, které se týkají kvality, funkční způsobilosti a bezpečnosti, a to po celou dobu životnosti prostředku.

Výstupy systému sledování po uvedení na trh zabezpečují aktualizaci určení poměru přínosů a rizik, aktualizaci informací o návrhu a výrobě, návodu k použití a označení prostředku, aktualizaci hodnocení funkční způsobilosti a souhrnu údajů o bezpečnosti a funkční způsobilosti. Systém dále zabezpečuje stanovení nutnosti preventivních nebo nápravných opatření, popř. bezpečnostních nápravných opatření v terénu, stanovení možnosti zlepšení použitelnosti, funkční způsobilosti a bezpečnosti prostředku a napomáhá odhalování tendencí a zajišťuje jejich ohlašování.

Plán sledování po uvedení na trh

Výrobce prostředku je povinen vypracovat plán sledování po uvedení na trh jako součást technické dokumentace. Tento plán musí obsahovat implementovaný systematický a aktivní proces shromažďování informací, účinné metody posuzování a analýzy nashromážděných údajů, přiměřené ukazatele a prahové hodnoty analýzy poměru přínosů a rizik a řízení rizik, metody prošetřování stížností, metody a protokoly řešení nežádoucích příhod v rámci hlášení trendu, popř. statisticky významného zvýšení nežádoucích příhod, protokoly komunikace se zmocněnými orgány členského státu, oznámenými subjekty, hospodářskými subjekty a uživateli. Dále musí plán obsahovat postupy k určení a zahájení vhodných nápravných opatření a plán PMPF.

Zpráva o bezpečnosti

Výrobci prostředků rizikových tříd C a D jsou povinni vypracovat pravidelně aktualizovanou zprávu o bezpečnosti. Zpráva musí obsahovat závěry určující poměr přínosů a rizik, hlavní zjištění PMPF, informace o objemu prodejů prostředku a odhad počtu osob a charakteristiky osob, které daný prostředek používají, a je-li to proveditelné, četnost používání daného prostředku. Zpráva musí být aktualizována nejméně jednou ročně. Výrobci prostředků třídy D jsou povinni předkládat pravidelně aktualizovanou zprávu o bezpečnosti prostřednictvím elektronického systému oznámenému subjektu zapojenému do posuzování shody těchto prostředků, který zprávu přezkoumá a doplní hodnocení, zpráva je zpřístupněna příslušným orgánům prostřednictvím elektronického systému. Výrobci prostředků třídy C jsou povinni aktualizovanou zprávu dát k dispozici oznámenému subjektu, který je účasten procesu posouzení shody, popř. na požádání i příslušným orgánům.

Výrobci prostředků tříd A a B vypracují zprávu o sledování po uvedení na trh, obsahující souhrn výsledků a závěry analýz údajů o sledování po