Daňové zvýhodnění na vyživované dětiArchiv

20.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

20.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.3
Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Ing. Ivan Macháček

Daňové zvýhodnění na dítě patří k jedné z početných slev na dani u poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Jeho správné uplatnění má však určitá pravidla a podmínky, které jsou stanoveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). To platí jak pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, tak pro podnikatele nebo poplatníky s jakýmikoliv zdanitelnými příjmy.

Daňovým zvýhodněním na dítě se zabývají tři ustanovení ZDP:

 • § 35c – obecná úprava daňového zvýhodnění,

 • § 35d – daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti,

 • § 38l – způsob prokazování nároku na daňové zvýhodnění u zaměstnavatele.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani z titulu investičních pobídek podle § 35a a § 35b ZDP.

Zvýšení daňového zvýhodnění v roce 2017 a 2018

Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo v § 35c odst. 1 ZDP ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě z částky 17 004 Kč na 19 404 Kč ročně a dále na třetí a každé další dítě z částky 20 604 Kč na 24 204 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává pro rok 2017 nezměněno a činí 13 404 Kč ročně.

Postup pro uplatnění tohoto zvýšení daňového zvýhodnění pro rok 2017 je obsahem specifického bodu 21 přechodných ustanovení k zákonu č. 170/2017 Sb. Zde se uvádí, že § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije již pro zdaňovací období roku 2017. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2017 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije § 35c odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že zákon č. 170/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2017, při zúčtování mzdy za měsíce leden až červen 2017 počítá zaměstnavatel při stanovení měsíční zálohy na daň zaměstnance s částkou daňového zvýhodnění 1 417 Kč na druhé dítě a 1 717 Kč na třetí a další dítě a následně při zúčtování mzdy za měsíce červenec (s výplatou v srpnu) až prosinec 2017 počítá zaměstnavatel již s novou výší měsíčního daňového zvýhodnění 1 617 Kč na druhé dítě a 2 017 Kč na třetí a další dítě.

Zvýšené daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až červen 2017 bude poplatníkovi zohledněno v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017, resp. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob podané poplatníkem za zdaňovací období roku 2017. Pokud by poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, kterému je zaměstnavatelem poskytováno měsíční daňové zvýhodnění, nepožádal po skončení roku 2017 v termínu podle § 38k odst. 5 ZDP (do 15. 2. 2018) svého posledního zaměstnavatele o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, anebo nepodá daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pak nebude možné zaměstnanci doplatit zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další vyživované dítě za měsíce leden až červen 2017. Vyplývá to z § 38h odst. 9 ZDP, v němž se uvádí, že nepožádá-li poplatník o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, je sraženými zálohami ze mzdy jeho daňová povinnost splněna, pokud není povinen podat přiznání podle § 38g ZDP.

Další zákon přijatý v roce 2017, který se týká daňového zvýhodnění, je zákon č. 200/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zákon obsahuje novelu zákona o daních z příjmů, na jejímž základě dochází od roku 2018 k navýšení daňového zvýhodnění na jedno (první) dítě na částku 15 204 Kč za rok, resp. na 1 267 Kč měsíčně.

Přehled daňového zvýhodnění na dítě v Kč za rok

Počet dětí Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
první dítě 13 404 13 404 13 404 15 204
druhé dítě 15 804 17 004 19 404 19 404
třetí dítě a další dítě 17 004 20 604 24 204 24 204

V roce 2014 byla výše daňového zvýhodnění ještě jednotná ve výši 13 404 Kč ročně na každé dítě, ať se jednalo o první, druhé, třetí nebo další dítě.

Přehled daňového zvýhodnění na dítě u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti, který učinil prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZDP, při výpočtu měsíční zálohy na daň v Kč

Počet dětí Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018
první dítě 1 117 1 117 1 117 1 267
druhé dítě 1 317 1 417 1 617 1 617
třetí dítě a další dítě 1 417 1 717 2 017 2 017

Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Zákonem č. 170/2017 Sb. se zpřesňuje, že částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek se zvyšuje u dítěte, kterému je přiznán průkaz ZTP/P. Od zdaňovacího období 2018 se tak nárok na dvojnásobek částky daňového zvýhodnění bude prokazovat buď průkazem ZTP/P, nebo rozhodnutím o přiznání průkazu ZTP/P. Na základě informace GFŘ ze dne 15. 6. 2017 zveřejněné na webových stránkách Finanční správy bude Finanční správa pro účely záloh na daň a ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2017 akceptovat kromě zákonem stanoveného průkazu ZTP/P i rozhodnutí vydaná Úřadem práce ČR o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP/P.

Kdo se považuje za vyživované dítě

Za vyživované dítě poplatníka pro účely zákona o daních z příjmů se podle § 35c odst. 6 ZDP považuje dítě vlastní, osvojenec, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě, které přestalo být u tohoto poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči, dítě druhého z manželů, vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:

 1. nezletilým dítětem,
 2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže mu není přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a
 • soustavně se připravuje na budoucí povolání podle zákona o státní sociální podpoře,

 • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,

 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

V návaznosti na vymezení vyživovaného dítěte pro účely daňového zvýhodnění podle § 35 odst. 6 ZDP je pro správnou aplikaci a posouzení nároku u poplatníka, jenž daňové zvýhodnění uplatňuje, nutné nejdříve stanovit, které děti jsou pro poplatníka vyživované podle tohoto ustanovení zákona.

Jde-li o daňové zvýhodnění na vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů, je třeba nejen s tímto vnukem sdílet společně hospodařící domácnost, jak stanoví § 35c odst. 1 ZDP, ale ještě je třeba, aby jeho rodiče neměli dostatečné příjmy, ze kterých by mohli daňové zvýhodnění na dítě uplatnit. Bude-li se např. jednat o manžele, kde manželka nemá žádné příjmy (pečuje o dítě) a manžel-student má příjem ze samostatné činnosti 100 000 Kč, uplatní manžel slevy na dani podle § 35ba ZDP a poté daňové zvýhodnění na dítě. Vzhledem k výši příjmu manžela bude mít nárok na daňový bonus v souladu s §35c odst. 4 ZDP on, a nikoliv prarodič. Dosáhne-li však příjem manžela ze samostatné činnosti v roce 2017 např. jen 65 000 Kč, uplatní manžel pouze slevy na dani podle § 35ba ZDP. Daňové zvýhodnění v podobě daňového bonusu nemůže manžel v roce 2017 uplatnit, jeho příjem nedosáhl šestinásobku minimální mzdy (6 x 11 000 Kč = 66 000 Kč) v souladu s § 35c odst. 4 ZDP. V takovém případě, pokud vnouče žije ve společně hospodařící domácnosti s prarodiči, si mohou daňové zvýhodnění na dítě uplatnit prarodiče.

V pokynu GFŘ č. D-22 se v odstavci k § 35c odst. 6 ZDP uvádí, že za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.

Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen po část zdaňovacího období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši odpovídající 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění na dítě je však možno uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém:

 • se dítě narodilo,

 • začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání,

 • bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Možnosti řešení daňového zvýhodnění na dítě

Při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě mohou nastat tři různé situace:

 • daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti bude uplatněno formou slevy na dani, kterou lze uplatnit až do výše daňové povinnosti vypočtené za příslušné zdaňovací období,

 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě bude uplatněno formou daňového bonusu, pokud při uplatnění odčitatelných položek od základu daně a slev na dani nebude vypočtena žádná daň z příjmů; poplatník může daňový bonus uplatnit maximálně do výše 60 300 Kč ročně,

 • daňové zvýhodnění na vyživované dítě bude uplatněno formou slevy na dani a současně daňového bonusu, je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění na vyživované dítě vyšší než daňová povinnost za příslušné zdaňovací období. Do výše nulové daně uplatní poplatník slevu na dani a zbývající rozdíl do výše nároku na daňové zvýhodnění uplatní poplatník formou daňového bonusu, a to pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, přičemž maximálně lze uplatnit daňový bonus do výše 60 300 Kč ročně.

Pro výplatu daňového bonusu stanoví § 35c odst. 4 ZDP ještě i pro rok 2017 omezující podmínku, podle níž daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjmy podle § 6, § 7, § 8 nebo § 9 ZDP (příjem ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku anebo z nájmu) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy; u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 ZDP, nesmějí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně s výjimkou příjmů, u nichž se uplatní postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 ZDP a příjmy, které jsou podle § 38f ZDP vyjmuty ze zdanění. Pojem minimální mzda pro účely daně z příjmů je definován v § 21g ZDP. Pro možnost výplaty daňového bonusu v roce 2017 musí činit výše příjmů podle § 6 až § 9 ZDP alespoň 11 000 Kč x 6 = 66 000 Kč.

Příklad – podnikatel s nízkými příjmy

Občan má příjmy pouze z podnikání. V daňovém přiznání za rok 2017 uvede zdanitelné příjmy z podnikání pouze ve výši 65 900 Kč a daňově uznatelné výdaje ve výši 39 400 Kč. Jiné příjmy občan nemá. Ve společně hospodařící domácnosti s ním žije 1 studující dítě.

Poplatník vyčíslí v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2017 základ daně 26 500 Kč a daň z příjmů 3 975 Kč. Poplatník si nemůže uplatnit plnou výši základní slevy na dani na poplatníka 24 840 Kč, takže zbytek této neuplatněné slevy na dani na poplatníka propadá. Jeho daňová povinnost za rok 2017 bude nulová. S ohledem na výši dosažených příjmů podle §7 ZDP ve výši 65 900 Kč nemůže si poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 13 404 Kč formou daňového bonusu v daňovém přiznání za rok 2017. Pokud by poplatník dosáhl za rok 2017 příjmy z podnikání ve výši alespoň 66 000 Kč, tedy o 100 Kč vyšší, jeho daňová povinnost by byla rovněž nulová, ale mohl by si v daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit plnou výši daňového bonusu 13 404 Kč.

V našem případě je vhodné převést uplatnění daňového zvýhodnění na jedno dítě na manželku nebo družku žijící s poplatníkem a dítětem ve společně hospodařící domácnosti, pokud tato má zdanitelné příjmy za rok 2017 vyšší než 66 000 Kč.

Zákonem č. 170/2017 Sb. dochází ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu podle § 35c odst. 4 ZDP v tom smyslu, že se příjmy z nájmu a příjmy z kapitálového majetku nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutno pro získání bonusu splnit. Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 (příjem ze závislé činnosti) nebo § 7 ZDP (příjem ze samostatné činnosti) alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Změna § 35c odst. 4 ZDP se uplatní ve smyslu bodu 1 přechodných ustanovení zákona až počínaje rokem 2018.

V důvodové zprávě vládního návrhu zákona č. 170/2017 Sb. se k této změně podmínek pro přiznání daňového bonusu mimo jiné uvádí, že v současné době praktické zkušenosti s tímto nástrojem ukazují, že zejména u příjmů z nájmu může docházet k umělému navyšování příjmů právě na výši šestinásobku minimální mzdy, přičemž v důsledku tohoto kroku vznikne nárok na daňový bonus. V kombinaci s ostatními slevami na dani tak v krajním případě dodatečné umělé navýšení příjmu o 1 Kč přináší až 60 300 Kč daňového bonusu. Příjmy z nájmu a příjmy z kapitálového majetku nepodléhají povinnému pojistnému a toto chování tak přináší čistou daňovou výhodu.

Podle rozhodnutí vlády vzroste  minimální mzda  od ledna 2018 na částku 12 200 Kč. Pro možnost výplaty daňového bonusu v roce 2018 musí tedy činit výše příjmů podle § 6 nebo § 7 ZDP alespoň 12 200 Kč x 6 = 73 200 Kč.

Zdaňovací období Minimální mzda v Kč Výše ročních příjmů pro přiznání daňového bonusu v Kč Výše měsíčních příjmů pro přiznání daňového bonusu v Kč
2017 11 000 66 000 (§ 6, § 7, § 8, § 9) 5 500 (§ 6)
2018 12 200 73 200 (§ 6, §7) 6 100 (§ 6)

Příklad – poplatník se zkráceným pracovním úvazkem a s příjmy z nájmu

Poplatník pracuje na zkrácený pracovní úvazek a má příjmy ze závislé činnosti v konstantní výši 5 300 Kč za měsíc. O prázdninách 2017 pronajal chatu známým ze zahraničí a obdržel za tento pronájem příjmy 8 500 Kč. Tyto příjmy zdaní podle § 9 ZDP a uplatní k nim paušální výdaje. Za rok 2017 uplatňuje daňové zvýhodnění na 3 děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti.

Za zdaňovací období roku 2017 dosáhne poplatník příjmy ze závislé činnosti a z nájmu v celkové výši 5 300 Kč x 12 měsíců + 8 500 Kč = 72 100 Kč, takže podle § 35c odst. 4 ZDP pro rok 2017 splňuje podmínku pro přiznání daňového bonusu na tři děti ve výši 57 012 Kč v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Jeho vypočtená daň v daňovém přiznání za rok 2017 ze superhrubé mzdy a dílčího základu daně z nájmu bude totiž po uplatnění základní slevy na dani na poplatníka nulová.

Pokud by došlo ke stejné situaci u poplatníka i v roce 2018, pak na základě novely ZDP se příjmy z nájmu nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutno pro získání bonusu splnit. Kromě toho dojde ke zvýšení minimální mzdy, takže pro přiznání daňového bonusu je nutno dosáhnout příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 ve výši 73 200 Kč (6 100 Kč měsíčně). Poplatník by tak za rok 2018 nesplnil podmínku pro přiznání daňového bonusu a daňové zvýhodnění na děti formou daňového bonusu by nemohl uplatnit.

Daňové zvýhodnění u poplatníka s příjmy ze závislé činnosti

Měsíční daňové zvýhodnění poskytne plátce zaměstnanci formou:

 • měsíční slevy na dani,

 • měsíčního daňového bonusu,

 • nebo měsíční slevy na dani a měsíčního daňového bonusu.

Pro poplatníka s příjmy ze závislé činnosti vyplývá z § 35d odst. 4 ZDP, že je-li výše měsíční zálohy na daň snížená o měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP nižší než částka měsíčního daňového zvýhodnění, je vzniklý rozdíl měsíčním daňovým bonusem. Měsíční daňový bonus lze vyplatit, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně. Plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus ve výši stanovené tímto zákonem při výplatě příjmů ze závislé činnosti, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů, tedy v roce 2017 dosahuje alespoň výše 5 500 Kč a v roce 2018 dosáhne alespoň výše 6 100 Kč. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na vyživované dítě poskytne plátce daně poplatníkovi slevu na dani podle § 35c ZDP (daňové zvýhodnění na dítě) maximálně do výše daně snížené o slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob. Je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší než takto vypočtená daň, má poplatník nárok na vyplacení daňového zvýhodnění formou daňového bonusu. Platí však podle § 35d odst. 6 ZDP omezující podmínka pro vyplacení daňového bonusu v tom smyslu, že poplatník má nárok na vyplacení daňového zvýhodnění na vyživované dítě formou vyplacení daňového bonusu, jen pokud úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti od všech plátců daně v uplynulém zdaňovacím období, z nichž mu plátce daně provádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, tedy v roce 2017 částky 66 000 Kč a v roce 2018 částky 73 200 Kč. Jestliže u poplatníka úhrn příjmů ze závislé činnosti nedosáhne za kalendářní rok alespoň šestinásobku minimální mzdy, poplatník při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na vyplacené měsíční daňové bonusy v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí.

Přeplatek na dani z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a doplatek na daňovém bonusu, které vzniknou provedením ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vyplatí plátce daně poplatníkovi nejpozději při zúčtování mzdy za březen po uplynutí zdaňovacího období, činí-li úhrnná výše doplatku ze zúčtování více než 50 Kč. Případný nedoplatek z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění plátce daně poplatníkovi nesráží.

V souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění při stanovení záloh nebo daně poplatníkem plátci daně podle § 38l odst. 3 ZDP dochází zákonem č. 170/2017 Sb. k některým zpřesněním v písm. b), c) a e) tohoto ustanovení.

Příklad – zaměstnanec pracuje na zkrácený pracovní úvazek

Poplatník má pouze příjmy ze závislé činnosti, přičemž pracuje na zkrácený pracovní úvazek. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani, ve kterém uplatňuje daňové zvýhodnění na 2 děti žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti. V průběhu roku 2017 má příjmy ze závislé činnosti za srpen a říjen ve výši 6 200 Kč, v ostatních měsících pak jeho příjmy ze závislé činnosti jsou nižší než 5 000 Kč.

Za měsíce srpen a říjen při zdanění ze superhrubé mzdy (příjem navýšený o pojistné na sociální pojištění a na zdravotní pojištění povinně hrazené zaměstnavatelem) a uplatnění základní slevy na dani na poplatníka vychází měsíční záloha na daň nulová. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci daňové zvýhodnění na dítě formou měsíčního daňového bonusu ve výši 1 117 Kč + 1 617 Kč = 2 734 Kč, v ostatních měsících příjem nedosahuje částky 5 500 Kč (polovina minimální mzdy), proto zaměstnanci v těchto měsících nepřísluší daňové zvýhodnění na dítě formou výplaty daňového bonusu. Protože za rok 2017 příjmy ze závislé činnosti u poplatníka nedosáhnou výše 66 000 Kč, nemá poplatník nárok na daňové zvýhodnění formou daňového bonusu v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Ve smyslu § 35d odst. 6 ZDP mu zůstane vyplacený daňový bonus za srpen a říjen 2017 zachován.

Pokud by zaměstnanec v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění dosáhl za rok 2017 příjmů alespoň 66 000 Kč, pak by měl nárok na daňové zvýhodnění formou výplaty bonusu na dvě děti ve výši 13 404 Kč + 19 004 Kč = 32 408 Kč, přičemž by od této částky byl odečten vyplacený daňový bonus za srpen a říjen ve výši 2 734 Kč.

Postup při vyživování více dětí ve společně hospodařící domácnosti

V § 35c odst. 1 ZDP se uvádí, že je-li v jedné společně hospodařící domácnosti vyživováno více dětí, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Zákonem č. 170/2017 Sb. se od zdaňovacího období 2018 zpřesňuje na znění, že je-li v jedné společně hospodařící domácnosti více vyživovaných dětí poplatníka, posuzují se pro účely tohoto ustanovení dohromady. Toto zpřesnění znění zdůrazňuje, že do součtu dětí pro účely daňového zvýhodnění u konkrétního poplatníka lze zahrnout pouze děti, které jsou jeho vyživovanými dětmi.

Společně hospodařící domácností se podle § 21e odst. 4 ZDP rozumí společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Dočasný pobyt dítěte mimo společně hospodařící domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (dítě se může zdržovat po dobu studia na koleji, může být v ústavu ze zdravotních důvodů). Pro posouzení existence společně hospodařící domácnosti je rozhodující vždy skutečný stav.

Poplatník, který ve své společně hospodařící domácnosti vyživuje více než jedno dítě, se musí rozhodnout, na které dítě bude uplatňovat daňové zvýhodnění ve výši 13 404 Kč (od roku 2018 pak 15 204 Kč), na které dítě zvýhodnění ve výši stanovené 19 404 Kč a případně na které dítě zvýhodnění ve výši 24 204 Kč stanovené na třetí a každé další dítě.

Příklad – daňové zvýhodnění na dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P

Poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti poplatníka žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti, z toho jedno dítě je držitelem průkazu ZTP/P.

Poplatník si může určit, které z obou dětí bude prvním dítětem a které druhým dítětem pro účely daňového zvýhodnění. Výhodné pro něho bude určit, že dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, bude druhým dítětem v pořadí. V tomto případě má poplatník v roce 2017 nárok na daňové zvýhodnění na obě děti ve výši 13 404 Kč + 2 x 19 404 Kč = 52 212 Kč. V roce 2018 pak půjde o částku 15 204 Kč + 2 x 19 404 Kč = 54 012 Kč.

Příklad – daňové zvýhodnění na tři děti

Zaměstnanec má na rok 2017 podepsané prohlášení k dani a uplatňuje daňové zvýhodnění na tři vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

Zaměstnavatel při výpočtu zálohy na daň za měsíce leden až červen 2017 zohlední v rámci stanovení měsíční zálohy na daň daňové zvýhodnění na vyživované děti zaměstnance ve výši 1 117 Kč + 1 417 Kč + 1 717 Kč = 4 251 Kč. Počínaje stanovením zálohy na daň za měsíc červenec 2017 pak činí měsíční daňové zvýhodnění na děti:

1 117 Kč + 1 617 Kč + 2 017 Kč = 4 751 Kč.

V rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění pak zaměstnavatel zohlední daňové zvýhodnění na děti ve výši 13 404 Kč + 19 404 Kč + 24 204 Kč = 57 012 Kč a rozdíl jako přeplatek na dani vyplatí zaměstnanci při zúčtování daně nejpozději za březen 2018.

Změna v počtu dětí v průběhu roku

V průběhu zdaňovacího období může dojít ke změně v počtu vyživovaných dětí ve společně hospodařící domácnosti, např. narodí se další dítě, dítě ukončí studium a přestane být vyživovaným dítětem apod. V těchto případech je možné provést změnu v začlenění dětí pro účely daňového zvýhodnění:

 • v průběhu zdaňovacího období dojde ke změně počtu dětí narozením druhého dítěte v rodině – pak se jedná o druhé dítě, na které bude uplatněno daňové zvýhodnění ve výši 19 404 Kč ročně, resp. poměrná část tohoto daňového zvýhodnění v souvislosti s dalšími podmínkami pro jeho

 
 Nahoru