Daň z příjmů právnických osob v bytovém družstvuGarance

8.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daň z příjmů právnických osob v bytovém družstvu

8.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.1
Daň z příjmů právnických osob v bytovém družstvu

Ing. Lenka Haráková

Poplatník daně z příjmů

Bytové družstvo je zvláštním typem družstva podle § 727 – 757 ZOK – může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů (§ 727 odst. 1 ZOK). Charakteristickou činností bytového družstva je pronájem družstevních bytů (příp. družstevních nebytových prostorů); družstevním bytem je přitom byt, který družstvo poskytlo do nájmu svému členovi, který se sám nebo jeho právní předchůdce na jeho pořízení podílel členským vkladem (stejné podmínky platí i pro vymezení družstevního nebytového prostoru). Bytové družstvo zpravidla vlastní a pronajímá i byty (nebytové prostory), které uvedené podmínky nesplňují – zejména byty (nebytové prostory) v nájmu jiných osob než členů bytového družstva (dále jen „nedružstevní byty“, resp. „nedružstevní nebytové prostory“).

Bytové družstvo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob a jeho výnosy (bytové družstvo vede účetnictví podle ZÚČ) jsou ve smyslu ZDP předmětem této daně.

Registrace k dani z příjmů

Registrační povinnost daňových subjektů je obecně upravena v ustanovení § 125 až 131 DŘ. Bytové družstvo je povinno podat přihlášku k registraci k dani u příslušného správce daně do 15 dnů od svého vzniku (§ 39a odst. 1 ZDP), tj. od zápisu do obchodního rejstříku.

Předmět daně

Předmětem daně bytového družstva jsou výnosy z veškeré jeho činnosti a z nakládání s veškerým jeho majetkem, pokud ZDP nestanoví jinak (§ 18 odst. 1 ZDP), tedy i nájemné z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů i nájemné z nedružstevních bytů a nedružstevních nebytových prostorů.

Osvobození nájemného a úhrad za služby

Podle § 19 odst. 1 písm. c) ZDP je od daně osvobozeno nájemné z družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem. Nájemné z družstevního bytu (i z družstevního nebytového prostoru, který je v zákoně podřazen pod legislativní zkratku „družstevní byt”) je regulovanou cenou ve smyslu § 744 ZOK: „Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.“

Vedle nájemného, které je vždy výnosem pronajímatele - bytového družstva, jsou od daně osvobozeny i úhrady za plnění poskytovaná s užíváním družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), která bytové družstvo zajišťuje podle ZS (dále jen „služby“). Z pohledu daně z příjmů jsou ale relevantní pouze ty úhrady za služby, které jsou v souladu s účetními předpisy účtovány do výnosů, tedy služby zajišťované vlastní aktivitou družstva (např. dodávky tepla z vlastního zdroje – domovní kotelny nebo úklid společných prostor domu zajišťovaný zaměstnancem družstva). Při zajišťování většiny (nezřídka všech) služeb vystupuje družstvo pouze jako zprostředkovatel – služby nakupuje a náklady na ně přeúčtovává na nájemce (např. dodávka vody, odvoz odpadků, spotřeba elektrické energie ve společných prostorách aj.). V takovém případě úhrady od nájemců zpravidla nejsou účtovány do výnosů (účtová třída 6) a neovlivňují ani výsledek hospodaření, ani základ daně z příjmů bytového družstva.

Základ daně

Základem daně z příjmů je v zásadě rozdíl, o který výnosy, s výjimkou výnosů, které nejsou předmětem daně, výnosů od daně osvobozených a výnosů zdaňovaných konečnou srážkovou daní, převyšují náklady na jejich dosažení. Základní podmínkou je přitom dodržení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů v daném zdaňovacím období, což je i zásadní podmínka dodržení akruálního principu v účetnictví (od účetního výsledku hospodaření se

 
 Nahoru