Input:

Daň z přidané hodnoty - zálohy a závdavky Garance

17.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.30
Daň z přidané hodnoty – zálohy a závdavky

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o zálohách je zaměřena na:

1. Vymezení pojmů záloha, závdavek, odstupné

2. Zálohy poskytnuté – postup účtování v návaznosti na pravidla DPH

3. Zálohy přijaté – postup účtování v návaznosti na pravidla DPH

1. Vymezení pojmu

Občanský zákoník vymezuje:

Záloha

Má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha.

Závdavek

Byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy. Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní.

Nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat. Dala-li tato strana závdavek, má právo požadovat:

  • aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo

  • aby dlužník dluh splnil, nebo, není-li splnění dluhu již možné,

  • náhradu škody.

Dala-li strana závdavek a bylo-li zároveň ujednáno právo odstoupit od smlouvy, aniž se zvlášť ujednalo odstupné, považuje se závdavek za odstupné. Odstoupí-li od smlouvy strana, která závdavek dala, ztrácí právo na jeho vrácení; odstoupí-li strana, která závdavek přijala, vydá druhé dvojnásobně tolik.

V souladu s účetními předpisy se zálohy a závdavky člení na:

  • zálohy a závdavky poskytnuté,

  • zálohy a závdavky přijaté.

Jedna z možných variant:

Schéma rozdělení záloh a závdavků, použití účtů:

Přijaté zálohy a závdavky   krátkodobé   účet 324  
  dlouhodobé   účet 475  
Poskytnuté zálohy a závdavky   provozní   na zásoby    krátkodobé i dlouhodobé    účty 151, 152, 153   
ostatní    krátkodobé   účet 314 AÚ   
dlouhodobé   účet 314 AÚ   
na pořízení DM   na dlouhodobý hmotný majetek*)    účet 052   
na dlouhodobý nehmotný majetek*)    účet 051   
na dlouhodobý finanční majetek*)    účet 053   

*) krátkodobé i dlouhodobé

Závdavek je určitou formou zálohy, kterou poskytující strana potvrzuje zájem dluh zaplatit a ze které plynou určité specifické důsledky.

Vhodné je jejich rozlišení pomocí analytických účtů.

Zákon o daních z příjmů pohlíží na závdavek obdobně jako na zálohu.

Sankce při neplnění – viz vnitřní předpis:

Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

Zálohy i závdavky se zásadně účtují podle dokladů o platbách, nikoliv podle dokladů, které zálohové platby předepisují (zálohové faktury).

K okamžiku přijetí úplaty je zároveň nutné přiznat z obdržené částky daň z přidané hodnoty a vystavit daňový doklad, který bude podkladem pro účtování DPH. Celkové vyúčtování potom bude obsahovat výši zálohové platby, která byla z hlediska DPH již vypořádána, a dále doplatek rozdělený na daň z přidané hodnoty a částku bez DPH.

Vzhledem k variantnímu účtování je třeba ve firmě rozhodnout postup.

Varianta účtování (v souladu s účtovým rozvrhem firmy):

2. Zálohy a závdavky poskytnuté na nákup zásob, dodávky energií, služeb

Č.   Účetní případ   MD   D  
1.   Poskytnutá záloha z účtu peněžních prostředků   314.1   221  
2.   Obdržení prvního daňového dokladu      
  - základ DPH   314.2   314.1  
  - DPH*)   343.2   314.1  
3.   Obdržení druhého daňového dokladu (vyúčtování)      
  a) dosud uhrazená částka (výše zálohy)      
  - základ DPH   518   321  
  - DPH   314.2   321  
  b) doplatek do celkové ceny      
  - základ DPH   518   321  
  - DPH   343.2   321  
  c) vyúčtování zálohy   321   314.2  
4.   Úhrada doplatku z účtu peněžních prostředků   321   221  

Použité analytické účty:

314.1 – Poskytnuté zálohy a závdavky – platba

314.2 – Poskytnuté zálohy a závdavky – vystaven daňový doklad

343.2 – DPH na vstupu v základní sazbě

*) Na podrozvahových účtech bude zaznamenána pohledávka vůči dodavateli z titulu poskytnuté zálohy ve výši DPH až do okamžiku vyúčtování

Poskytnuté zálohy a závdavky jsou nejen uvedené provozní zálohy a závdavky, ale poskytnuté zálohy a závdavky mohou být i na dlouhodobý majetek (účtová skupina 05) a zásoby (účtová skupina 15). Postup (při respektování pravidel platného zákona o DPH) bude obdobný.

3. Zálohy a závdavky přijaté na vyprodukované výkony

Č.   Účetní případ   MD   D  
1.   Přijatá záloha (přijetí úplaty) na účet peněžních prostředků   221   324.1  
2.   Vystavení daňového dokladu      
  - základ DPH   324.1   324.2  
  - DPH*)   324.1   343.1  
3.   Vystavená faktura odběrateli (vyúčtování)      
  a) dosud uhrazená částka (výše zálohy)      
  - základ DPH   311   604  
  - DPH   311   324.2  
  b) doplatek do celkové ceny      
  - základ DPH   311   604  
  - DPH   311   343.1  
  c) vyúčtování zálohy   324.2   311