Chystaná novela zákoníku práceGarance

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Chystaná novela zákoníku práce

10.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8
Chystaná novela zákoníku práce

JUDr. Vladimíra Knoblochová

V Poslanecké sněmovně se v současné době stále projednává novela zákoníku práce. Převážná část novely by měla nabýt účinnosti 1. července 2017. Účelem novely je podle důvodové zprávy provedení věcných změn v zákoníku práce směřujících k prohloubení flexibility základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích, a to v reakci na požadavky praxe, především sociálních partnerů, a s ohledem na vývoj českého právního řádu, judikatury českých soudů i SD EU. Zároveň je přihlédnuto k možnosti přiměřeného snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti s aplikací zákoníku práce.

Jaké významné změny by měla novela přinést?

Zavedení pojmu vrcholových řídících zaměstnanců

Novela by měla zavést do právního řádu zvláštní kategorii vedoucích zaměstnanců, a to tzv. vrcholové řídící zaměstnance. Vrcholovým řídícím zaměstnancem může být na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jen vedoucí zaměstnanec v přímé řídící působnosti statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, nebo zaměstnavatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo vedoucí zaměstnanec, přímo podřízený vedoucímu zaměstnanci uvedenému výše, a to za předpokladu, že s ním zaměstnavatel sjednal mzdu nebo složku mzdy, na kterou mu vznikne právo v každém kalendářním měsíci, alespoň ve výši 75 000 Kč.

Vrcholoví řídící zaměstnanci by měli mít možnost rozvrhovat si pracovní dobu až do rozsahu 48 hodin týdně sami, a to i na dny pracovního klidu. Šlo by o maximální rozsah pracovní doby bez rozlišování mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a prací přesčas. Na vrcholové řídící zaměstnance by se neměla vztahovat obecná ustanovení týkající se definice práce přesčas, určení délky stanovené týdenní pracovní doby, maximální délky směny, rozsahu práce přesčas a evidence odpracované práce přesčas. Tato míra flexibility bude ale současně spojena tím, že vrcholoví zaměstnanci nebudou mít nárok na příplatky za práci přesčas, za noční práci, ani za práci v sobotu a v neděli.

Režim práce z domova (home office)

Novela přináší pevnější úpravu pravidel pro práci konanou mimo pracoviště zaměstnavatele, tedy tzv. home office či home working, která je v posledních letech čím dál víc oblíbenější a rozšířenější. Zaměstnavatel se, tak jako dosud, může se zaměstnancem dohodnout na práci mimo pracoviště zaměstnavatele, s tím, že si zaměstnanec může pracovní dobu rozvrhovat sám, podle vlastní potřeby. V takovém případě se na něj neaplikuje rozvržení pracovní doby a nenáleží mu náhradní volno za práci přesčas či za práci ve svátek. Zaměstnavatel bude nově povinen hradit náklady spojené s komunikací mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a další náklady, které vzniknou zaměstnanci při výkonu práce „z domova”. Zejména půjde o náklady na internetové připojení, zvýšené náklady na elektrickou energii apod. Tyto náklady bude možné sjednat paušální částkou, což bude nepochybně nejvyužívanější případ. Aby se zaměstnanec necítil při práci z domu izolovaný či sociálně vyloučený, ukládá zákon zaměstnavateli, aby přijal opatření, která této izolaci zabrání (např. aby měl zaměstnanec možnost se se svými kolegy setkávat na pracovišti, pokud o to bude mít zájem).

Převedení zaměstnance na jinou práci

Dosud byl zaměstnavatel oprávněn v zákonem stanovených případech jednostranně převést zaměstnance na jinou práci. Tato povinnost či možnost zaměstnavatele se nově navrhuje zrušit, neboť to neodpovídá povaze pracovněprávního vztahu jako vztahu smluvního. V těch případech, kdy zákon dosud zaměstnavateli ukládal povinnost k převedení zaměstnance na jinou práci, by se měla tato povinnost změnit na povinnost nabídnout zaměstnanci jinou pro něho vhodnou práci. Pokud by takto nabídnutá práce spočívala v činnostech, k nimž se zaměstnanec smluvně nezavázal, musí zaměstnanec se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o změně pracovní smlouvy.

V případech, kdy zaměstnavatel svoji zákonnou povinnost splní a zaměstnanec jeho nabídku odmítne, půjde o překážku v práci na straně zaměstnance, a po dobu jejího trvání nebude mít zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu. V případě, že zaměstnavatel svou povinnost nesplní nebo nemá jinou vhodnou práci pro zaměstnance, půjde o překážku v práci na

 
 Nahoru