Input:

č. 95/1954 Sb. rozh. obč., Garance

č. 95/1954 Sb. rozh. obč.
Správny zamestnanec, ktorému bolo zverené obstarávanie sudcovských úkonov vo veciach prejednania dedičstva (§ 156 č. 3 spravovacieho poriadku pre súdy), nie je oprávnený rozhodnúť o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu štátneho notára, povereného prejednaním dedičstva (§§ 21, 22 ods. 3 zák. č. 116/1951 Zb., o štátnom notárstve).
(Rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave z 11. februára 1954, 18 Co 17/54.)
Štátne notárstvo, ktoré bolo poverené prejednaním dedičstva poručiteľky, určilo uznesením hodnotu dedičských aktív sumou 86.400 Kčs a z tejto sumy vyrubilo notársky poplatok za prejednanie dedičstva. Proti tomuto uzneseniu podali dedičia sťažnosť a žiadali, aby hodnota aktív bola znovu zistená, lebo je podstatne nižšia ako 86.400 Kčs a súčasne žiadali preskúmanie platobných výmerov.
Ľudový súd v Bratislave sťažnosti čiastočne vyhovel, hodnotu aktív znížil a súčasne rozhodol aj c opravnom prostriedku dedičov proti platobným výmerom štátneho notárstva; uznesenie vyniesol správny zamestnanec ľudového súdu.
Krajský súd na sťažnosť dedičov uznesenie súdu prvej stolice