Input:

č. 9/1954 Sb. rozh. tr., Garance

č. 9/1954 Sb. rozh. tr.
Presné označenie vecí, prepadnutie ktorých bolo podľa § 55 tr. zák. vyslovené, treba uviesť už vo výroku rozsudku a nemožno tak urobiť dodatočne uznesením alebo opravou rozsudku podľa § 30 ods. 2 tr. por.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo 7. novembra 1953, 2 Tz 76/53.)
Krajský súd v Bratislave uznal skupinu obvinených vinnú pre združovanie proti republike podľa § 80 ods. 1 tr. zák. spáchané tým, že obvinení založili organizáciu v úmysle podvracať samostatnosť, ústavnú jednotu alebo územnú celistvosť republiky. Niektorých z týchto obvinených krajský súd uznal vinnými tiež pre ohrozenie zásobovania podľa § 134 ods. 1 tr. zák. Okrem hlavného trestu odňatia slobody a vedľajších trestov vyslovil, že »podľa § 55 ods. 1 tr. zák. veci, ktoré boli použité pri spáchaní trestného činu, alebo boli nadobudnuté trestným činom, prepadajú v prospech štátu«. Rozsudok sa stal právoplatným. Dodatočne uznesením predsedu senátu bolo vyslovené, ktoré veci a veci ktorých obvinených prepadajú v prospech štátu.
Najvyšší súd vyhovel sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom, zrušil rozsudok krajského súdu vo výroku, ktorým bolo vyslovené podľa § 55 ods. 1 tr. zák. prepadnutie vecí obvinených a v celom rozsahu aj uznesenie predsedu senátu uvádzajúce, ktoré veci a veci ktorých obvinených prepadajú v prospech štátu a uložil krajskému súdu, aby v rozsahu zrušenia znovu konal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Tým, že vo výroku rozsudku, ktorým bolo podľa § 55 ods. 1 tr. zák. vyslovené prepadnutie vecí, nebolo konkrétne uvedené, ktoré veci prepadajú, bol porušený zákon v ustanovení § 55 tr. zák. a v ustanovení § 27 ods. 1 tr. por., lebo výrok o treste prepadnutia vecí musí byť určitý, ako musí byť určitý každý výrok o treste vôbec. Musí preto vo výroku o prepadnutí veci byť presne a určite stanovená vec, ktorá prepadá. Ináč totiž výrok o prepadnutí veci sa nedá vykonať, čo pri realizovaní rozsudku sa skutočne zistilo. Pri zatknutí viac osôb bolo zabavené pri domových prehliadkach viac vecí, z ktorých niektoré boli nadobudnuté trestným činom, ale niektoré nie a rozsudok sa okolnosťou, či zabavené veci boli použité pri spáchaní trestného činu, alebo boli nadobudnuté trestným