Input:

č. 84/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 84/1958 Sb. rozh. obč.
Dává-Ii užívatel bytu svůj byt nebo jeho část do spolunájmu nebo v obdobné užívaní jiné osobě než rodinnému příslušníku nebo svému zeti či snaše, je potřebí – pokud nejde jen o dočasné ubytovaní těchto osob jako hostů – souhlasu výkonného orgánu národního výboru.
Podle § 57 odst. 2 zák. č. 67/1956 Sb. může výkonný orgán národního výboru uložit i příslušníkům domácnosti uživatele bytu, aby se z bytu vystěhovali, jestliže v bytě bydlí bez přivolení výkonného orgánu národního výboru, ačkoli takové přivolení zákon vyžaduje.
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze 7. června 1958, 3 Ec 173/58.)
Zákon o hospodaření s byty č. 67/1956 Sb. stanoví v § 57 odst. 2, že výkonný orgán místního národního výboru může uložit osobám, které bydlí v bytě vedle uživatele bytu a příslušníků jeho domácnosti bez přivolení tohoto výkonného orgánu, aby se z bytu vystěhovali. Z doslovu zákona by se mohlo zdát, že se toto ustanovení netýká příslušníků domácnosti, když mluví o osobách, které v bytě bydlí vedle příslušníků domácnosti. Tento doslov však nevylučuje z dosahu tohoto ustanovení ani příslušníky domácnosti, neboť jiné osoby, a to i příslušníci domácnosti, mohou v bytě bydlet bez přivolení výkonného orgánu národního výboru též vedle příslušníků domácnosti, kteří tam bydlí s přivolením výkonného orgánu místního národního výboru. Vylučovat z dosahu tohoto ustanovení příslušníky domácnosti, kteří v bytě bydlí bez přivolení výkonného orgánu národního výboru, ačkoli takové přivolení potřebují, by znamenalo zužovat dosah tohoto ustanovení v rozporu' s jeho účelem jasně vyjádřeným v nadpise („Byt získaný proti- 1 právně“) a zbavovat ustanovení zákona o nutnosti souhlasu výkonného orgánu národního výboru (§ 40) s poskytnutím užívání bytu jiným osobám nejúčinnější sankce.
Z toho plyne závěr, že podle § 57 odst. 2 cit. zák. může výkonný orgán národního výboru uložit i příslušníkům domácnosti uživatele bytu, aby se z bytu vystěhovali, jestliže v bytě bydlí bez přivolení výkonného orgánu národního výboru, ačkoli takové přivolení zákon vyžaduje.
Jde tedy jen o to, zda k přijetí jiných příslušníků domácnosti nežli příslušníků rodiny nebo zetě či snachy do svého bytu, potřebuje uživatel bytu přivolení výkonného orgánu národního výboru.
Podle § 40 odst. 1 cit. zák. může uživatel bytu dát svůj byt zcela nebo zčásti do podnájmu nebo v obdobné užívání (dále jen „podnájem“) toliko s přivolením výkonného orgánu místního národního výboru. Podnájmem v tomto