Input:

č. 7/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 7/1958 Sb. rozh. tr.
Lehoty uvedené v § 81 ods. 1 tr. por. o trvaní väzby platia iba v prípravnom konaní a nie v konaní pred šúdom po prijatí obžaloby.
Nemoc obvineného nie je dôvodom jeho prepustenia z väzby alebo prerušenia väzby, keď dôvody väzby trvajú.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 27. septembra 1957, 2 Tz 141/57.)
Ľudový súd v Šafárikove uznal rozsudkom z 25. júna 1957 obžalovaného, viackrát trestaného pre majetkové delikty, vinným osemnásobným trestným činom podvodu podľa § 249 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a tr). zák. a odsúdil ho na bezpodmienečný trest odňatia slobody na osemnásť mesiacov. Trestných činov sa obžalovaný dopustil podľa odôvodnenia rozsudku tým, že pod zámienkou dodania stavebného materiálu vylákal na rôznych občanoch väčšie peňažné sumy. Proti tomuto rozsudku podali odvolanie obžalovaný a okresný prokurátor. Po vyhlásení rozsudku rozhodol ľudový súd uznesením, že obžalovaný sa podľa § 82 tr. por. prepúšťa z väzby. Toto uznesenie ľudový súd odôvodnil tým, že obžalovaný potrebuje neodkladne nemocničné pľúcne liečenie, aj keď ináč trvajú ďalej dôvody väzby podľa § 79 písm. a), b) tr. por., ako to bolo uvedené v rozhodnutí o ďalšom trvaní väzby pri predbežnom prejednaní obžaloby a predtým aj v uznesení okresného prokurátora z 12. apríla 1957, keď bol obžalovaný vzatý do väzby v prípravnom konaní. [V uznesení okresného prokurátora, ako aj v 'uznesení ľudového súdu pri preabežnom prejednaní obžaloby boli ako dôvody väzby uvedené dôvody podľa § 79 písm. a), c) tr. por.]
Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol sťažnosť okresného prokurátora proti uzneseniu ľudového súdu o prepustení obžalovaného z väzby. V odôvodnení svojho rozhodnutia krajský súd uviedol, že obžalovaný bol správne prepustený na slobodu na základe lekárskeho svedectva. Krajský súd ďalej uviedol, že ľudový súd nesprávne zistil, že dôvody väzby podľa § 79 písm. a), b) trvajú, lebo väzba podľa písm. b) cit. ustanovenia je obmedzená na dva mesiace a vzhladom na zdravotný stav obžalovaného nie je obava, že obžalovaný ujde [§ 79 písm. a) tr. por.].
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom zrušil uznesenie krajského súdu a tomuto súdu nariadil, aby sťažnosť okresného prokurátora znovu prejednal a o nej rozhodol.
Z odôvodnenia:
V sťažnosti pre porušenie zákona generálny prokurátor vytýka, že odvolací súd predovšetkým prehliadol, že obžalovaný nebol vzatý do väzby z dôvodu uvedeného v § 79 písm. b) tr. por. (t. j. pre odôvodnenú obavu, že obžalovaný bude pôsobiť na svedkov alebo spoluobvinených, alebo že bude ináč mariť objasnenie skutočností závažných pre trestné stíhanie) a že ľudový súd tento dôvod uviedol omylom namiesto § 79 písm. c) tr. por., že lehoty trvania väzby uvedené v § 81 ods. 1 tr. por. sa týkajú výlučne prípravného konania a nie trestného konania po prijatí obžaloby súdom a že okolnosť, že obžalovaný potrebuje nemocničné liečenie, nie je dôvodom prerušenia väzby.
Uznesením krajského súdu bol porušený zákon.
Podľa obsahu spisov obžalovaný bol už viackrát odsúdený pre majetkové trestné činy. Tiež zo zprávy o povesti vyplýva, že obža- l°vaný žije neusporiadaným spôsobom života, pracovisko často opúšťa, oddáva sa pitiu