Input:

č. 66/1956 Sb. rozh. obč., Garance

č. 66/1956 Sb. rozh. obč.
I v případě, že orgánu místního národního výboru nepřísluší podle § 33 odst. 1 písm. f) zák. č. 138/1948 Sb. o hospodaření s byty přikazovací právo k náhradnímu bytu, musí místní národní výbor rozhodnout o přiměřenosti náhradního bytu a po právní moci tohoto rozhodnutí vydat potvrzení, že je pro povinnou stranu a pro osoby bydlící jen na základě jejího práva ve vyklizovaném bytě zajištěn náhradní byt.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu ze 16. února 1956, Cz 484/55.)
Lidový soud v Rakovníku povolil podle smíru uzavřeného před ním dne 9. ledna 1953 exekuci vyklizením bytu o dvou pokojích a kuchyni, obývaného povinným. Usnesením z 22. dubna 1955 nařídil pak výkon exekuce.
Ve stížnosti proti tomuto usnesení vytýkal povinný, že potvrzení o zajištění náhradního bytu není podloženo pravomocným rozhodnutím místního národního výboru o přikázání za nájemníka podle zákona č. 138/1948 Sb. o hospodaření s byty.
Krajský soud v Praze stížnosti vyhověl a zrušil napadené usnesení, a to v podstatě z těchto důvodů: Náhradní byt se považuje za zajištěný ve smyslu § 556 o. s. ř. jen tenkráte, byl-li povinný pravomocným rozhodnutím místního národního výboru podle zákona č. 138/1948 Sb. do něho přikázán jako nájemník. Místní národní výbor musí proto nejprve takové rozhodnutí vydat, přiznat případnému odvolání proti němu odkladný účinek a teprve až toto rozhodnutí nabude právní moci, může vydat potvrzení c zajištění náhradního bytu (srov. směrnice min. vnitra ze 7. července 1953 č. j. IV/4-14900-102-7.7.1953, rozhodnutí č. 35/54 Sbírky rozhodnutí čs. soudů).
Nejvyšší soud rozhodl na stížnost pro porušení zákona podanou generálním prokurátorem, že usnesením krajského soudu byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Stanovisko krajského soudu by bylo správné, kdyby se na náhradní byt vztahovalo přikazovací právo místního národního výboru. Podle potvrzení MNV obhospodařuje však vymáhající národní podnik podle , zákona č. 138/1948 Sb. všechny byty nacházející se v budovách nebo ve správě tohoto podniku. Z toho je zřejmé, že náhradní byt je bytem závodním, který je vyňat z přikazovacího práva MNV podle § 33 odst. 1 písm. f) zák. č. 138/1948 Sb. o hospodaření s byty. K obsahu zmíněného