Input:

č. 56/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 56/1955 Sb. rozh. obč.
Zmeškal-li účastník ústní jednání odvolací, při němž byl vynesen rozsudek, může žádat o navrácení v předešlý stav.
Povolení navrácení v předešlý stav má v takovém případě za následek zrušení odvolacího jednání a rozsudku při něm vyneseného.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 27. ledna 1955, 15 Co 639/54.)
Lidový soud civilní v Praze nevyhověl opravnému prostředku navrhovatele, který se domáhal zvýšení úrazového odškodnění, které nositel pojištění odmítl.
Krajský soud po ústním jednání odvolacím, k němuž se navrhovatel nedostavil, odvolání navrhovatele nevyhověl a rozsudek soudu prvé stolice potvrdil.
Navrhovatel domáhal se navrácení v předešlý stav, ježto ústní jednání odvolací z omluvitelného důvodu zmeškal a ve svém návrhu uvedl okolnosti, které hodlal u odvolacího jednání přednést.
Krajský soud navrácení v předešlý stav pro zmeškání ústního jednání odvolacího povolil a řízení počínaje ústním odvolacím jednáním, jakož i rozsudek při něm vynesený zrušil. Ve věci samé pak potvrdil rozsudek soudu prvé stolice.
K otázce, o niž jde, uvedl krajský soud
v odůvodnění:
Navrhovatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy odpadl důvod zmeškání, se domáhal navrácení v předešlý stav pro zmeškání ústního odvolacího jednání, při němž byl vynesen i rozsudek soudu druhé stolice.
Jde především zásadně o to, zda pro zmeškání ústního odvolacího jednání je navrácení v předešlý stav možné.
I když účelem navrácení v předešlý stav, je především odstranění následků zmeškání procesní lhůty (tak na př. trestní řád nedovoluje navrácení v předešlý stav pro zmeškání žádného jiného procesního úkonu), občanský soudní řád v § 86 odst. 1 nerozlišuje pokud jde o předmět zmeškání. Hovoří jen všeobecně o procesních úkonech účastníků, které účastníkům příslušejí. Účastníci vykonávají své procesní úkony buď ve