Input:

č. 51/1959 Sb. rozh., Garance

č. 51/1959 Sb. rozh.
K otázke náhrady škody spôsobenej opilým riadičom.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 9. apríla 1959, Cz 82/59.)
Žalujúca poisťovňa uplatnila proti žalovanému, riadičovi nákladného auta právom postihu nárok na zaplatenie sumy 4368 Kčs. Túto sumu vyplatila totiž z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, riadeného žalovaným, ktorý tiež škodu zavinil a bol preto právoplatne trestne odsúdený.
Ľudový súd v Novom Meste n. Váhom žalobu zamietol.
Krajský súd v Bratislave rozhodnutie súdu prvej stolice potvrdil.
Vo veci bolo síce zistené, že žalovaný bol odsúdený pre trestný čin podľa § 221 ods. 1 a 2 tr. zák., nakoľko ako riadič nákladného auta, po požití alkoholického nápoja šiel autom v tomto stave neprimerane rýchle a tak neopatrne, že narazil na iné auto, riadičovi ktorého spôsobil ťažké ublíženie na zdraví. Oba súdy sa však zhodli na tom, že žalovaný nespôsobil škodu ani úmyseľne a ani v opilosti, nakoľko jeho stav po požití alkoholu nie je vraj možné kvalifikovať ako opilosť v zmysle § 6 vyhl. č. 132/1951 Ú. v.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že rozhodnutím krajského súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Podľa ustanovenia § 6 vyhl. č. 132/1951 O. 1. patrí poisťovni právo na úhradu čiastok, ktoré vyplatila z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, okrem iného voči poistenému, ktorý spôsobil nehodu úmyselne alebo v opilosti. V súdenej veci je potom otázkou, či na strane žalovaného išlo o opilosť v zmysle tohto ustanovenia. Ľudový súd aj krajský súd nepovažovali túto podmienku práva postihu žalujúcej poisťovne za splnenú. Podľa názoru ľudového súdu môže stav opilosti prichádzať tu do úvahy len vtedy ako podmienka práva postihu, ak ide o stav paralýzy, kedy musí byť zistené u opitej osoby najmenej 1,5 promile alkoholu. Krajský súd potom uviedol vo svojej úvahe, že žalovaný vypil podľa zistenia tesne pred nehodou asi 3–4 dc vína, čo vraj nezodpovedá za normálnych predpokladov stupni opilosti podľa ustanovenia § 6 písm. a) cit. vyhlášky, pričom vraj boli účinky alkoholu následkom ďalších okolností tak zmiernené, že je vylúčené, aby alkohol v krvi žalovaného presiahol hladinu 1 promile.
S týmto výkladom pojmu opilosti v ustanovení § 6 písm. a) cit. vyhlášky nie je však možné súhlasiť. Pojem opilosti podľa tohto ustanovenia je potrebné chápať v celkovej súvislosti so zmyslom a účelom poistenia zákonnej zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel, ako ich upravila vyhl. č. 132/1951 Ú. v. (teraz vyhl. č. 38/1957 Ú.