Input:

č. 5/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 5/1958 Sb. rozh. obč.
Za předpokladu, že věcná plnění výměnkových dávek jsou splatná v době, kdy trvají změněné poměry ve smyslu § 184 obč. zák., lze tato věcná plnění podle cit. ustanovení nahradit peněžitým důchodem, a to i za dobu před právní mocí soudního rozhodnutí a před podáním žaloby o provedení úpravy.
Stejné zásady platí i pro případ úpravy plnění výměnku podle § 183 obč. zák.
Při úpravě výměnku podle §§ 183, 184 obč. zák. nelze docílit úplného zrušení výměnku.
Při oceňování věcných výměnkových dávek je vycházet ze spotřebitelských čili maloobchodních cen.
Při žalobách na plnění splatných výměnkových dávek nejde o náhradu škody a při rozhodnutí o nich nelze proto použít mimořádného práva zmírňovacího podle § 358 obč. zák.
(Stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 29. června 1957, 1 Ec 213/56.)
Občanskoprávní kolegium nejvyššího soudu vzhledem k obtížím dosavadní praxe při aplikaci ustanovení §§ 183 a 184 obč. zák. zaujalo k některým otázkám z ustanovení těch vyplývajících toto stanovisko:
Výměnek je upraven v hlavě deváté (§§ 181–185 obč. zák.) občanského zákoníka jako věcné břemeno. Je souhrnem práv záležejících zpravidla v užívání bytu, braní naturálních dávek nebo peněžitých důchodů, případně i v nárocích na různé osobní úkony (praní prádla, ošetření v nemoci a pod.). Je tedy souhrnem různých práv, která jsou hospodářsky spojena v jednotné funkci zaopatření oprávněného. Není-li jinak ustanoveno nebo ujednáno, řídí se výměnek ustanoveními o právech, z kterých se skládá. Právní povaze výměnku odpovídá jeho spojení s vlastnictvím zatížené zemědělské usedlosti, z jejichž výtěžků mají být výměnkové dávky zpravidla plněny.
K zákonné úpravě výměnku došlo proto, aby bylo zabráněno sporům, které při nedostatku právní úpravy byly časté a svízelné. Proto byla dána soudům i možnost nové úpravy rozsahu a způsobu výměnku podle §§ 183 a 184 obč. zák.
Ustanovení §§ 183 a 184 obč. zák. umožňují tedy soudům, aby upravily rozsah a způsob plnění výměnku, jestliže plnění výměnkových dávek znemožňuje nebo značně ztěžuje splnění úkolů vyplývajících z jednotného hospodářského plánu (§ 183 obč. zák.),. . nebo aby nahradily. zcela nebo zčásti peněžitým důchodem věcné plnění výměnku, změní-li se poměry tak, že nelze spravedlivá trvat na plnění věcném, a to na dobu změněných' poměrů (§ 184 obč. zák.).
Soud v těchto případech jedná na návrh účastníků, zpravidla na návrh osoby výměnkem obtížené, není však vyloučen ani návrh osoby oprávněné (výměnkáře).
Podle důvodové zprávy k §§ 181 a násl. obč. zák. je do ujednání o výměnku přímo ze zákona pojata doložka „rébus sic stantibus“. Změna poměrů nepůsobí však zánik práv výměnkáře na reálné plnění výměnkových dávek ipso facto. Předpokladem úpravy podle §§ 183 a 184 obč. zák. je návrh některého z účastníků na takovou úpravu. Soud pak zjišťuje v řízení o návrhu na úpravu výměnku zahájeném, zda nastaly takové skutečnosti, z nichž by se dal vyvodit závěr o důvodnosti navržené úpravy.
U návrhu na úpravu plnění výměnku podle § 184 obč. zák. soud tedy zjišťuje, zda došlo ke změně poměrů a to k takové, že nelze spravedlivě trvat za těchto změněných poměrů na plnění věcném. Teprve dojde-li soud na základě