Input:

č. 4478/2023 Sb. NSS, Rozšířený senát: lhůta pro vyměření úroku z prodlení s úhradou celního dluhu; lhůta pro předepsání úroku z posečkání Garance

č. 4478/2023 Sb. NSS
Rozšířený senát: lhůta pro vyměření úroku z prodlení s úhradou celního dluhu; lhůta pro předepsání úroku z posečkání
k § 275 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění účinném od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2010
k § 277 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění účinném do 30. 6. 1997
k § 281 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon1)
k § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2006
k § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků2)
k zákonu č. 255/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
I. Výše úroku z prodlení dle § 281 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, a lhůta, v níž je možné jej vyměřit, jsou otázkami hmotněprávními, a není-li stanoveno jinak, řídí se předpisy platnými v době vzniku celního dluhu. Celní úřad byl povinen úrok z prodlení, který se váže k celnímu dluhu vzniklému v roce 1994, vyměřit ve lhůtě stanovené v § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 1994.
II. Novela § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, provedená zákonem č. 255/1994 Sb., účinná od 1. 1. 1995, která prodloužila lhůtu, v níž má být daňový dlužník o předpisu penále zpraven, nezakotvila žádná přechodná ustanovení, a proto právo státu vyměřit úrok z prodlení s úhradou celního dluhu, který vznikl do 31. 12. 1994, zaniklo do dvou let od splatnosti celního dluhu.
III. Výše úroku z posečkání a doba, za kterou státu náleží, stanovené v § 277 zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění účinném do 30. 6. 1997, v období od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002 v § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2006, a v § 275 celního zákona ve znění účinném od 1. 7. 2002 do 31. 12. 2010, včetně lhůty, v níž je možné úrok předepsat, jsou otázkami hmotněprávními. Celní úřad byl povinen úrok z posečkání (povolení splátek) předepsat ve lhůtě stanovené v § 63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, účinném ke dni, kdy bylo o žádosti o posečkání rozhodnuto, nestanoví-li přechodná ustanovení pozdější právní úpravy jinak.
(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 4. 2023, čj. 2 Afs 24/2019-36)
Prejudikatura: č. 438/2005 Sb. NSS, č. 1837/2009 Sb. NSS, č. 1889/2009 Sb. NSS, č. 2317/2011 Sb. NSS, č. 2511/2012 Sb. NSS, č. 3336/2016 Sb. NSS a č. 3348/2016 Sb. NSS; rozsudek Soudního dvora ze dne 23. 2. 2006, Molenbergnatie (C-201/04).
Věc: Elstar, spol. s r. o., proti Generálnímu ředitelství cel o úroky z prodlení, úroky z posečkání a zřízení zástavního práva, o kasační stížnosti žalobkyně.

Žalobkyni byly v důsledku nezákonného odnětí zboží celnímu dohledu (10. 8. 1994) vyměřeny sedmi platebními výměry ze dne 26. 10. 1995 (dále jen „meritorní platební výměry“) celní dluhy. Výměry jí byly doručeny 3. 11. 1995. Od tohoto okamžiku běžela žalobkyni dle § 270 celního zákona, ve znění účinném v době vzniku celního dluhu, desetidenní lhůta k úhradě celních dluhů, která ve všech sedmi případech marně uplynula 13. 11. 1995.
Na žádost