Input:

č. 44/1958 Sb. rozh. tr., Garance

č. 44/1958 Sb. rozh. tr.
K výkladu poměru trestného činu krádeže podle § 247 tr. zák. a trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., jestliže pachatel odcizí věc z majetku v socialistickém vlastnictví v domnění, že jde o věc v osobním nebo soukromém vlastnictví anebo naopak jestliže odcizí věc náležející soukromé osobě, domnívaje se, že jde o věc z majetku v socialistickém vlastnictví anebo konečně jestliže odcizí věc, o níž se domnívá, že může být jak v osobním (soukromém) vlastnictví, tak i v socialistickém vlastnictví.
Nejde o recidivu ve smyslu § 245 odst. 2 písm. c) tr. zák., byl-li pachatel v posledních pěti letech odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin rozkrádání a poškozování majetku národního nebo majetku lidových družstev podle § 245 : odst. 2 tr. zák. ve znění před novelou.
(Rozhodnutí Nejvyššího SQudu z 26. února 1958, 1 Tz 23/58.)
Obžalovaný odcizil v hostinské provozovně lidového družstva Jednota 2.380 kusů různých druhů cigaret v ceně 447 Kčs a téhož dne v téže obci krátce nato z traktoru JZD několik klíčů v ceně 70 Kčs.
Lidový soud v Ústí nad Orlicí uznal obžalovaného vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. Tento rozsudek se stal pravomocným.
Nejvýšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudek lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor v stížnosti pro porušení zákona uvedl
a) pokud jde o odcizení cigaret, měl lidový soud jednání obžalovaného kvalifikovat jako rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák. a uložit trest podle § 245 odst. 2 tr. zák.
b) lidový soud měl zjistit, komu náležely odcizené klíče a pak ? posoudit jakého trestného činu se obžalovaný jejich odcizením dopustil.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Lidový soud bezpečně zjistil, že obžalovaný odcizil cigarety v ceně 447 Kčs, které byly vlastnictvím Jednoty, lidového spotřebního družstva, tedy byly v socialistickém vlastnictví.
Ohledně odcizených klíčů uvádí rozsudek, že klíče jsou vlastnictvím družstva, a protože to obžalovaný věděl, uznal ho soud vinným i ohledně klíčů trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. Avšak traktorista jako svědek uvedl, že vzhledem k tomu, že od JZD převzal traktor bez nářadí, zejména klíčů, byl nucen přinést si svoje vlastní klíče. V klíčích, které mu byly předloženy na SNB, poznal zcela určitě svůj osobní majetek.
Podle této výpovědi byly klíče odcizené obžalovaným osobním vlastnictvím traktoristy a nikoliv vlastnictvím JZD, jak uvádí lidový soud.
Obžalovaný sám uvedl, že mu není známo, kdo byl majitelem klíčů, ale již při jejich odcizení byl v domnění, že půjde o majetek JZD, neboť je odcizil z traktoru JZD označeného jakožto vlastnictví družstva. Z této výpovědi je patrno, že se obžalovaný domníval, že klíče mohou být v socialistickém vlastnictví a pro ten případ souhlasil s odcizením věcí z majetku v socialistickém vlastnictví.
Lidový soud se při