Input:

č. 4342/2022 Sb. NSS, Správní trestání: uložení a výše pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení Garance

č. 4342/2022 Sb. NSS
Správní trestání: uložení a výše pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení
k čl. 56 Smlouvy o fungování Evropské unie (v textu jen „SFEU“)
k § 123 odst. 1 písm. b) a odst. 7 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (v textu jen „zákon o hazardních hrách“)
I. Právnická osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, je oprávněna požádat o vydání základního povolení k provozování konkrétního druhu hazardní hry; pokud tak neučiní a po nabytí účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, na území České republiky nadále provozuje bez povolení internetovou technickou hru, dopustí se správního deliktu (přestupku) podle § 123 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, za což jí lze uložit pokutu.
II. Při určení výše pokuty podle 123 odst. 7 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, není možné přehlížet roli internetu jako zvláštního „kanálu“ k nabízení hazardních her, který zvyšuje jejich společenská rizika. Naopak z hlediska výše pokuty nemá význam, je-li pachatelem právnická osoba usazená a licencovaná v jiném členském státě Evropské unie. Podstatné je, že tato osoba provozovala online hazard bez povolení – tudíž bez dostatečně efektivního dohledu a dodržení záruk z hlediska ochrany spotřebitelů a veřejného pořádku v České republice.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2022, čj. 5 As 6/2021-35)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu č. 95/2017 Sb.; rozsudky velkého senátu Soudního dvora ze dne 8. 9. 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional a Bwin International Ltd (C-42/07) a ze dne 8. 9. 2010, Carmen Media Group Ltd (C-46/08); rozsudky Soudního dvora ze dne 6. 11. 2003, Gambelli a další (C-243/01), ze dne 3. 6. 2010, Sporting Exchange Ltd (C-203/08), ze dne 30. 6. 2011, Zeturf Ltd (C-212/08) a ze dne 22. 6. 2017, Unibet International Ltd. (C-49/16).
Věc: Bayton Ltd proti Ministerstvu financí, o udělení pokuty za provozování internetových hazardních her bez povolení, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 12. 8. 2019 zamítla ministryně financí rozklad žalobkyně a současně potvrdila rozhodnutí Ministerstva financí (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 6. 9. 2018, kterým byla žalobkyni uložena pokuta ve výši 30 000 000 Kč za spáchání správních deliktů dle § 123 odst. 1 písm. b) zákona o hazardních hrách, jichž se žalobkyně dopustila tím, že provozovala hazardní hru v rozporu s § 7 odst. 2 písm. b) téhož zákona, neboť bez povolení na internetové stránce:
a) jackpotcitycasino.com provozovala prokazatelně nejméně od 10. 2. 2017 do 16. 5. 2017 hazardní hru pod obchodním názvem JackpotCity [konkrétně technickou hru podle § 3 odst. 2 písm. e) zákona o hazardních hrách];
b) jackpotcity.org provozovala prokazatelně nejméně dne 16. 5. 2017 hazardní hru pod obchodním názvem JackpotCity.
Správní orgán I. stupně vyšel zejména z opakovaného ohledání na daných internetových stránkách (dne 10. 2. 2017, v období ode dne 28. 4. 2017 do dne 2. 5. 2017 a dne 16. 5. 2017), načež žalobkyni uložil pokutu v uvedené výši poté, co byl na