Input:

č. 4337/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; k pojmu „správní orgán“ Garance

č. 4337/2022 Sb. NSS
Řízení před správními soudy: ochrana před nezákonným zásahem; k pojmu „správní orgán“
k § 4 odst. 1 soudního řádu správního
Pokud zaměstnanec Kanceláře Poslanecké sněmovny neumožní vstup do budovy osobě, která se chce jako veřejnost účastnit jednání orgánů Sněmovny, jedná kancelář jako správní orgán ve smyslu § 4 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2022, čj. 14 A 222/2021-72)
Prejudikatura: č. 1717/2008 Sb. NSS a č. 2651/2012 Sb. NSS.
Věc: M. K. proti Kanceláři Poslanecké sněmovny o ochranu před nezákonným zásahem.

Žalobce se podanou žalobou domáhal ochrany před tvrzeným nezákonným zásahem žalované. Ten měl spočívat v tom, že žalobci nebyl zaměstnankyní žalované dne 1. 12. 2021 umožněn vstup do budovy Poslanecké sněmovny. Důvodem bylo, že žalobce nepředložil doklad o očkování proti nemoci Covid-19 nebo doklad o jejím prodělání. Žalobce se vstupu domáhal z důvodu účasti jako veřejnost na jednání Výboru pro sociální politiku. Žalobce byl konzultantem pro oblast veřejných politik pro Hnutí Pro život ČR, z.s. Jeho úkolem bylo detailně monitorovat průběh legislativního procesu. K účasti na jednání Výboru pro sociální politiku dne 1. 12. 2021 byl žalobce řádně registrován.
Mezi účastníky řízení bylo nesporné, že důvodem neumožnění vstupu žalobci byla aplikace platných protiepidemických opatření v budovách Poslanecké sněmovny. Ty byly v dané době zveřejněny na webových stránkách Poslanecké sněmovny. Podle nich všechny osoby vstupující do sněmovních objektů, které nebyly držiteli vstupních čipových identifikačních karet, se při vstupu musely prokázat certifikátem o dokončeném očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech.
Žalobce v žalobě namítal, že zásah žalované, která mu neumožnila vstup do budovy, byl nezákonný. Žalobce upozorňoval, že schůze výborů jsou veřejné. Právo účasti veřejnosti na schůzích výborů Poslanecké sněmovny je reflexí ústavně zakotveného práva účasti veřejnosti na schůzi komory a práva být přítomen na veřejné schůzi výborů. Nebylo tudíž přípustné, aby toto právo bylo derogováno interní normativní instrukcí žalované. Pro vydání takové instrukce neměla žalovaná žádnou oporu v zákoně
Městský soud v Praze žalobě vyhověl.
Z odůvodnění:
[8] Podle § 2 soudního řádu správního ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.
[9] Podle § 4 odst. 1 soudního řádu správního soudy ve správním soudnictví rozhodují o
a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen „správní orgán“),
b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu,
c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu,
d) kompetenčních žalobách.
[10] V dané věci