Input:

č. 4334/2022 Sb. NSS, Místní poplatky: poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem; umístění dokladu o zaplacení ve vozidle Garance

č. 4334/2022 Sb. NSS
Místní poplatky: poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem; umístění dokladu o zaplacení ve vozidle
Správní trestání: dokazování
k § 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 170/2017 Sb. (v textu jen „zákon o místních poplatcích“)
Neplyne-li z právní úpravy povinnost umístit doklad o zaplacení místního poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (§ 10 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) viditelně ve vozidle, nemůže správní orgán ze skutečnosti, že doklad takto umístěn nebyl, dovozovat, že poplatek zaplacen nebyl.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2022, čj. 6 As 164/2020-35)
Věc: Prokop Nábytek, s. r. o. proti Krajskému úřadu Karlovarského kraje o přestupku, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 7. 9. 2018 uznal Magistrát města Karlovy Vary (dále jen „správní orgán I. stupně“) žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), za což mu byla uložena pokuta ve výši 1 700 Kč a povinnost nahradit náklady řízení. Přestupku se žalobce dopustil tím, že jako provozovatel motorového vozidla nezajistil, aby při jeho užití na pozemní komunikaci byla dodržována pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená zákonem o silničním provozu. Dne 26. 1. 2018 v době od 15:25 do 15:35 hodin v Karlových Varech v ulici Krále Jiřího stál nezjištěný řidič s vozidlem tovární značky X, r. z. Y v úseku platnosti dopravní značky IZ 8a – zóna s dopravním omezením, jímž byla mimo jiné dopravní značka B 11 – zákaz vjezdu všech motorových vozidel a B 29 – zákaz stání. Dopravní značka IZ 8a je doplněna ve spodní části textem – „mimo vozidel s povolením a po zaplacení poplatku na Městské policii“. Takové povolení ve vozidle na viditelném místě umístěno nebylo. Tímto jednáním žalobce porušil povinnost danou mu § 10 odst. 3 zákona o silničním provozu. Žalobcovo odvolání žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 6. 2019 zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou u Krajského soudu v Plzni, který žalobu neshledal důvodnou a zamítl ji rozsudkem ze dne 30. 4. 2020, čj. 17 A 166/2019-29.
Krajský soud konstatoval, že žalobce byl sankcionován (jak vyplývá z výroku prvoinstančního rozhodnutí) za jednání řidiče, které spočívalo nikoliv v porušení povinnosti umístit na vozidlo povolení, ale v porušení povinnosti respektovat dopravní značku zákazu vjezdu a stání všech motorových vozidel (ve smyslu doplňkové tabule) vyplývající z § 4 písm. c) zákona o silničním provozu. Chybějící povolení k vjezdu do zóny je toliko prvkem skutkového děje, z něhož plyne protiprávní jednání řidiče vozidla. O pravdivosti skutku soud nepochyboval, neboť jeho popis se opíral o obsah správního spisu (zejména o fotografie vozidla pořízené zasahujícími strážníky, z nichž je patrné, že vozidlo není označeno povolením vjezdu do zóny dopravního omezení), a žalobce nepředestřel žádnou argumentaci, která by skutková