Input:

č. 4333/2022 Sb. NSS, Zemědělství: lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit dotace financované z národních zdrojů a rozpočtu Evropské unie; prekluze Garance

č. 4333/2022 Sb. NSS
Zemědělství: lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit dotace financované z národních zdrojů a rozpočtu Evropské unie; prekluze
k čl. 3 odst. 1 pododstavci čtvrtému a čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (v textu jen „nařízení č. 2988/95)
k § 41 soudního řádu správního ve znění zákonů č. 7/2009 Sb. a 303/2011 Sb.
Lhůta pro vydání rozhodnutí o povinnosti vrátit poskytnutou dotaci ve smyslu čl. 3 odst. 1 pododstavce čtvrtého nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství představuje absolutní limit, ve kterém musí správní orgány o povinnosti vrátit dotaci rozhodnout; uvedenou lhůtu tedy nelze prodlužovat, přerušovat a s výjimkou úkonů podle čl. 6 odst. 1 téhož nařízení ani stavit. Ustanovení § 41 s. ř. s. se proto na tuto lhůtu neuplatní.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2022, čj. 5 Afs 4/2021-66)
Prejudikatura: č. 2676/2012 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 38/2009 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 1169/07); rozsudek Soudního dvora ze dne 9. 3. 1978, Simmenthal (C-106/77), ze dne 29. 1. 2009, Josef Vosding Schlacht-, Kühl- und Zerlegebetrieb a další (C-278/07 až C-280/07), ze dne 22. 12. 2010, Corman, C-131/10, ze dne 17. 9. 2014, Cruz & Companhia (C-341/13), ze dne 11. 6. 2015, Pfeifer & Langen II (C-52/14), ze dne 3. 9. 2015, Sodiaal International (C-383/14) a ze dne 2. 3. 2017, Glencore Céréales France (C-584/15).
Věc: Obec Němčovice proti Ministerstvu zemědělství o vrácení dotace, o kasační stížnosti žalobkyně.

Kasační stížností se žalobkyně (stěžovatelka) domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 12. 2020, čj. 9 A 134/2017-114, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 6. 2017; tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání stěžovatelky a potvrdil rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „správní orgán I. stupně“) ze dne 10. 3. 2017. Posledně uvedeným rozhodnutím správní orgán I. stupně uložil stěžovatelce povinnost do 60 dnů od doručení tohoto rozhodnutí vrátit finanční prostředky ve výši 103 670,60 Kč, které jí byly poskytnuty jako dotace v rámci programu na podporu zalesnění zemědělské půdy pro rok 2005.
Stěžovatelka podala dne 23. 2. 2005 žádost o dotaci a zařazení do programu zalesňování zemědělské půdy. K žádosti přiložila zalesňovací projekt, ve kterém stejně jako v žádosti deklarovala, že zalesní pozemky parc. č. 187, 188, 189 a 190, v katastrálním území Němčovice, a to v celé jejich výměře. Založení lesního porostu bylo provedeno ke dni 3. 5. 2005. Rozhodnutím správního orgánu I. stupně ze dne 19. 6. 2006 byla stěžovatelce poskytnuta dotace v rámci programu na podporu zalesnění zemědělské půdy v celkové výši 103 670,60 Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nabylo právní moci dne 27. 6. 2006, jak vyplývá z doložky právní moci tohoto rozhodnutí, přičemž dotace byla financována jak z národních zdrojů, tak z rozpočtu Evropské unie.
Dne 25. 2. 2008 provedl správní orgán I. stupně kontrolu, při které