Input:

č. 4327/2022 Sb. NSS, Veřejné zakázky: jednací řízení bez uveřejnění; nezákonný postup; nepodání nabídek; odůvodněnost zadávací podmínky Garance

č. 4327/2022 Sb. NSS
Veřejné zakázky: jednací řízení bez uveřejnění; nezákonný postup; nepodání nabídek; odůvodněnost zadávací podmínky
Řízení před správním orgánem: obsah správního spisu; právo nahlížet do správního spisu
k § 36 odst. 1, 63 odst. 1 písm. a) a § 260 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (v textu jen „ZZVZ“)
k § 17 odst. 1, § 38 odst. 1 a § 50 odst. 1 správního řádu ve znění zákona č. 303/2013 Sb.
I. Zadavatel může použít jednací řízení bez uveřejnění z důvodu nepodání nabídek v původním zadávacím řízení [§ 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek], pokud nepodání nabídek dodavateli nezpůsobil svým nezákonným postupem (např. nezákonným nastavením zadávacích podmínek). Pro závěr, že nepodání nabídek zapříčinil sám zadavatel, postačuje rozumná míra pravděpodobnosti, že z důvodu nezákonného postupu zadavatele nabídku nepodal byť jen jediný dodavatel.
II. Zvýhodnění (konkurenční výhoda) nebo znevýhodnění (překážka hospodářské soutěže) určitých dodavatelů stanovením konkrétní zadávací podmínky je přípustné pouze tehdy, je-li odůvodněné a opírá-li se o legitimní potřebu zadavatele (§ 36 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Pouze v případě jednoduché zadávací podmínky (běžné, snadno splnitelné pro všechny dodavatele a výrazněji nezvyšující cenu plnění pro některé z nich) postačuje jednoduché zdůvodnění její potřebnosti, v ostatních případech je třeba posoudit možné alternativy zadávací podmínky, včetně toho, zda by některá z nich hospodářskou soutěž omezovala méně, či dokonce vůbec.
III. Podání účastníků řízení, včetně jejich příloh, představují podklady pro rozhodnutí správního orgánu (§ 50 odst. 1 správního řádu) a tvoří součást správního spisu (§ 17 odst. 1 téhož zákona). Práva účastníků nahlížet do všech částí správního spisu (§ 38 odst. 1 citovaného zákona) nelze omezovat pouhým odkazem na ustanovení o ochraně informací (ve smyslu § 260 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 2. 2022, čj. 6 As 295/2020-143)
Prejudikatura: č. 1771/2009 Sb. NSS, č. 2119/2010 Sb. NSS a č. 2790/2013 Sb. NSS; rozsudky Soudního dvora ze dne 10. 3. 1987, Komise proti Itálii (C-199/85), ze dne 18. 5. 1995, Komise proti Itálii (C-57/94), ze dne 28. 3. 1996, Komise proti Německu (C-318/94), ze dne 10. 4. 2003, Komise proti Německu (C-20/01 a C-28/01) a ze dne 14. 9. 2004, Komise proti Itálii (C-385/02).
Věc: a) Scania Czech Republic s.r.o. a b) Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace proti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účasti SOR Libchavy spol. s r.o., o zákaz plnění rámcové dohody, o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení.

Žalobkyně b) jako zadavatel veřejné zakázky zahájila otevřené zadávací řízení na nákup linkových autobusů pro regionální dopravu, v němž mimo jiné poptávala 71 ks dvounápravových, částečně nízkopodlažních autobusů délky 12 m (dále jen „původní otevřené řízení“). Z důvodu nepodání žádné nabídky pro tuto část veřejné zakázky žalobkyně b)