Input:

č. 4299/2022 Sb. NSS; Daňové řízení: elektronická dražba nemovité věci; výhrady proti udělení příklepu; doručování rozhodnutí o příklepu Garance

č. 4299/2022 Sb. NSS
Daňové řízení: elektronická dražba nemovité věci; výhrady proti udělení příklepu; doručování rozhodnutí o příklepu
k § 194a odst. 3, § 199 odst. 3 a § 222 odst. 4 daňového řádu, ve znění zákona č. 344/2013 Sb. (v textu jen „daňový řád“)
I. Správce daně musí umožnit osobám zúčastněným na dražbě uplatnit před udělením příklepu výhrady proti udělení příklepu, i když je dražba nemovité věci prováděna elektronickým způsobem (§ 199 odst. 3 věta druhá ve spojení s § 194a odst. 3 daňového řádu).
II. Rozhodnutí o příklepu se doručuje podle § 222 odst. 4 daňového řádu osobě zúčastněné na dražbě, která proti udělení příklepu vznesla výhrady, v nichž namítla, že jí nebylo umožněno učinit dražební podání.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2021, čj. 55 Af 4/2021-23)
Prejudikatura: č. 1940/2009 Sb. NSS a č. 2418/2011 Sb. NSS; č. 21/2015 Sb. NS; nálezy Ústavního soudu č. 63/1997 Sb. a č. 233/2007 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 1133/07).
Věc: J. S. proti Odvolacímu finančnímu ředitelství o udělení příklepu.

Žalobce žalobou napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2020 a domáhal se jeho zrušení. Žalovaný napadeným rozhodnutím zamítl žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj (dále jen „správce daně“) ze dne 22. 5. 2020 (dále jen „prvostupňové rozhodnutí“), a toto rozhodnutí potvrdil.
Z obsahu správního spisu vyplynulo, že správce daně vydal dne 13. 1. 2020 dražební vyhlášku, kterou nařídil elektronickou dražbu nemovité věci (pozemků zapsaných na listu vlastnictví č. XA pro katastrální území Milovice nad Labem), jež se měla konat od 11. 3. 2020 10:00 hod. do 13. 3. 2020 12:00 hod. Podle protokolu o průběhu elektronické dražby se k dražbě přihlásilo 14 osob zúčastněných na dražbě, z toho 4 se staly dražiteli (učinily dražební podání). Nejvyšší podání bylo učiněno v částce 310 000 Kč dne 13. 3. 2020 v 11:59:58. Dne 13. 3. 2020 vydal správce daně rozhodnutí o udělení příklepu v elektronické dražbě nemovité věci ve prospěch vydražitelky T. K.
Žalobce dne 25. 3. 2020 zaslal správci daně emailovou zprávu s žádostí o sdělení čísla účtu pro učinění nabídky předražku a zaslání odkazu na elektronickou úřední desku, kde bylo zveřejněno rozhodnutí o příklepu. Svou žádost zopakoval dne 30. 3. 2020. Na to reagoval správce daně přípisem ze dne 31. 3. 2020, jímž žalobci sdělil, že daňový řád neobsahuje úpravu předražku a § 336ja o. s. ř. se neužije. Nevyhověl ani požadavku na sdělení odkazu na elektronickou úřední desku či zaslání kopie rozhodnutí o příklepu, neboť toto rozhodnutí se doručuje pouze osobám uvedeným v § 222 odst. 4 daňového řádu.
Dne 9. 4. 2020 zaslal žalobce správci daně podání označené jako výhrady dražitele proti udělení příklepu vydražiteli. V podání uvedl, že se považuje za dražitele, neboť byl registrován v systému APED (aplikace elektronických dražeb) a splnil podmínky pro účast v elektronické dražbě (přihlásil se k probíhající dražbě, jeho totožnost byla ověřena a složil dražební jistotu). Dražba neproběhla řádně, neboť neměl možnost reagovat na poslední příhoz jiného účastníka