Input:

č. 42/1964 Sb. rozh., Garance

č. 42/1964 Sb. rozh.
Za trvání manželství užívají oba manželé společné věci v bezpodílovém spoluvlastnictví (§ 144 zák. č. 40/1964 Sb.). Je-li předmětem tohoto spoluvlastnictví osobní vůz, nemůže se jeden z manželů domáhat na druhém manželovi vydání dokladů k vozu a tak vyloučit druhého manžela z možnosti společného užívání vozu.
(Rozhodnutí okresního soudu v Jindřichově Hradci z 3. dubna 1964, C 32/64).
Okresní soud v Jindřichově Hradci zamítl žalobu, podle níž žalovaná je povinna vydat žalobci technický průkaz motorového vozidla Škoda 440, dále osvědčení o technickém průkazu a konečně dva kusy státní poznávací značky.
Toto rozhodnutí se stalo pravomocným.
Odůvodnění:
Není pochyby o tom, že žalobce jako manžel a spoluvlastník auta spadajícího do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (§ 143 - 151, § 500 zák. č. 40/1964 Sb.) by se mohl domáhat vydání dokladů k vozidlu proti jiné osobě, kdyby tyto doklady neoprávněně zadržovala. V tom případě by se jednalo o uplatnění právní ochrany osobního vlastnictví podle § 132 cit. zák.; na straně žalobce ve vztahu k jeho manželce by pak šlo o běžnou záležitost týkající se společné věci náležející do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, kterou může vyřizovat každý z manželů sám (§ 145 odst. 1 cit. zák.).
Jestliže však stejný nárok je uplatněn proti manželce za trvání manželství, je právní poměr účastníků podstatně jiný, jde-li o věc náležející do bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Vozidlo bylo získáno v r. 1958, kdy už účastníci byli manžely - manželství bylo uzavřeno 13. 12. 1952 - a patřilo tedy do zákonného majetkového společenství manžel- (§ 22 a násl. zák. o právu rod.), resp. od 1. 4. 1964 patří do bezpodílového spoluvlastnictví manželů (§ 143 - 151, § 500 zák. č. 40/1964 Sb.). O správě tohoto jmění platí ustanovení § 144, 145 cit. zák. Právo manžela ke společnému majetku není za trvání bezpodílového spoluvlastnictví manželů omezeno kvantitativně poměrem podílů. Za trvání bezpodílového spoluvlastnictví manželů až do jeho zániku má každý z manželů právo k celé věci, které je omezeno jen stejným právem druhého manžela (§ 144 obč. zák.). Proto také je upraven způsob správy společného majetku v § 144, § 145 cit. zák. tak, aby oba manželé měli stejnou možnost spravovat společný majetek a aby takto byla zajištěna úplná jejich rovnoprávnost.
Správa jmění patřícího do bezpodílového spoluvlastnictví manželů představuje nepochybně hospodaření společným majetkem, které směřuje k využití společného jmění podle účelu, kterému ta či ona součást společného jmění má sloužit.