Input:

č. 41/1962 Sb. rozh., Garance

č. 41/1962 Sb. rozh.
Hodnocení doby zaměstnání z hlediska zařazení do pracovní kategorie [§ 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 55/1956 Sb., § 6 vyhl. č. 115/1957 Ú. l.] u leteckých zkušební komisařů.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 29. června 1961, 7 Co 124/61)
V opravném prostředku do rozhodnutí Státního úřadu sociálního zabezpečení domáhal se navrhovatel zhodnocení celé doby zaměstnání, kdy pracoval jako letecký zkušební komisař ministerstva dopravy, jako doby zaměstnání I. pracovní kategorie.
Obvodní soud pro Prahu 1 opravnému prostředku nevyhověl s tím, že navrhovatel v době, kdy vykonával funkci zkušebního komisaře, má nárok toliko na zhodnocení jednotlivých směn. po které byl skutečně činným v letadle za letu ve smyslu § 6 odst. 3 vyhl. č. 115/1957 Ú. l., jako doby zaměstnání I. pracovní kategorie, a to mu již odpůrce uznal.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu první stupně změnil tak, že rozhodnutí odpůrce zrušil a zjistil nárok navrhovatele na starobní důchod se započtením doby 10 let zaměstnání jako zaměstnání I. pracovní kategorie.
Z odůvodnění:
Podle § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 55/1956 Sb. zaměstnání se pro účely důchodového zabezpečení zařazují do tří kategorií. Do I. pracovní kategorie patří zaměstnání pod zemí v dolech a zaměstnání výkonných letců.
Za zaměstnání výkonných letců se považují podle § 6 vyhl. č. 115/1957 Ú. l. zaměstnání, která vykonávají v civilním letectví: velitel letadla, pilot, navigátor, palubní technik, palubní radiotelegrafista, palubní průvodčí a zaměstnanci letadlových pošt a úhrnných poštovních přeprav leteckých (odst. 1). Za zaměstnání výkonných letců se považují též zaměstnání leteckých zaměstnanců s průkazy způsobilosti předepsanými pro výkonné letce podle § 15 zák. č. 47/1956 Sb., o civilním letectví, kteří vykonávají soustavně dozor na činnost výkonných letců v letadlech za letu (odst. 2). U zaměstnanců leteckých úřadů, leteckých dopravních podniků a leteckých výroben, kteří vykonávají kontrolu a zkoušky letadel a funkce jejich zařízení v letadlech za letu se hledí při posuzování jejich doby zaměstnání jako výkonných letců jen k době (směnám), po kterou byli skutečně činni v letadle za letu (odst. 3).
Podle dohody SÚSZ s ministerstvem všeobecného strojírenství a ÚVOS zaměstnanců dopravy a spojů a ÚVOS strojírenství č. j. D/2-5035/5544 z 15. 11. 58/Š se považuje za zaměstnance I. pracovní kategorie zkušební komisař - zaměstnanec výroby za podmínky nejméně 5 hodin letu za měsíc (tj. jako doba zaměstnání I. pracovní kategorie se hodnotí ten měsíc, v němž zaměstnanec prokáže 5 letových hodin). Jde tu o případy, kdy zaměstnanec výrobny musí během i tak krátké doby, např. 5 letových hodin, absolvovat celou řadu