Input:

č. 4/2024 Sb. rozh., Garance

č. 4/2024 Sb. rozh.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2023, sp. zn. 27 Cdo 3737/2021, ECLI:CZ:NS:2023:27.CDO.3737.2021.1
I. Ujednání stanov spolku, která by uvnitř spolku na jedné straně zřizovala rozhodčí komisi, a na druhé straně stanovila, že rozhodnutí rozhodčí komise nepodléhají přezkumu v řízení o zrušení rozhodčího nálezu soudem a zastavení nařízeného výkonu rozhodnutí (ve smyslu § 31 až § 35 zákona č. 216/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů), odporují donucujícím ustanovením zákona.
II. Úprava § 89 z. ř. s. umožňující upustit od nařízení jednání se uplatní toliko v řízení před soudem prvního stupně, nikoli v řízení odvolacím.
III. Členství v rozhodčí komisi spolku je neslučitelné s výkonem funkce soudce.
 
Soud:
Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:
29.03.2023
Spisová značka:
27 Cdo 3737/2021
Číslo rozhodnutí:
4
Rok:
2024
Sešit:
1
Typ rozhodnutí:
Usnesení
Heslo:
Rozhodčí řízení, Soudci, Spolek (o. z.) [ Korporace (o. z.) ], Stanovy
Předpisy:
§ 14 odst. 1 o. s. ř.
§ 265 o. z.
§ 266 o. z.
§ 267 o. z.
§ 27 zákona č. 216/1994 Sb.
§ 28 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb.
§ 40e zákona č. 216/1994 Sb.
§ 80 odst. 5 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb.
§ 89 zákona č. 292/2013 Sb.
Druh:
Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních
Sbírkový text rozhodnutí
Nejvyšší soud k dovolání navrhovatele zrušil usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 7. 2021, sp. zn. 6 Cmo 325/2020, jakož i usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 5. 2020, sp. zn. 73 Cm 155/2019, a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.
I.
Dosavadní průběh řízení
a) Návrh na zahájení řízení
1. Navrhovatel se návrhem na zahájení řízení doručeným soudu prvního stupně 9. 9. 2019 domáhá vyslovení neplatnosti rozhodčího nálezu odvolacího senátu Sboru rozhodců (dále též jen „Sbor rozhodců“) Fotbalové asociace České republiky (dále jen „spolek“ nebo „asociace“) ze dne 10. 4. 2019, který byl vydán v řízení vedeném u Sboru rozhodců pod sp. zn. SR/15/18 (dále též jen „rozhodčí nález“).
2. Důvodem neplatnosti rozhodčího nálezu je podle navrhovatele:
1) skutečnost, že odvolací senát Sboru rozhodců rozhodoval „mimo rámec (...) působnosti“ upravený ve stanovách spolku, a
2) to, že se rozhodování odvolacího senátu Sboru rozhodců účastnil rozhodce, který byl podjatý.
b) Řízení před soudem prvního stupně
3. Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. 5. 2020, č. j. 73 Cm 155/2019-65, návrh na zahájení řízení zamítl (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).
4. Soud prvního stupně vyšel z toho, že:
1) Navrhovatel je členem spolku.
2) Navrhovatel se žalobou doručenou Sboru rozhodců 6. 6. 2018 (jako člen spolku) domáhal, aby Sbor rozhodců uložil společnosti O. R. a. s. v likvidaci, (dále jen „fotbalový klub“), povinnost zaplatit navrhovateli 290.400 Kč s příslušenstvím. Tato částka měla být podle tvrzení navrhovatele úplatou „z titulu smlouvy o spolupráci při výkonu trenérské činnosti“ ze dne 1. 7. 2017 za to, že „vykonával (...) funkci trenéra mužstva FK O., a. s.“
3) Rozhodčím nálezem ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. 15/18, Sbor rozhodců fotbalovému klubu uložil, aby navrhovateli zaplatil 290.400 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a náklady řízení (výrok II.).
4) K odvolání fotbalového