Input:

č. 38/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 38/1963 Sb. rozh. tr.
O dokonalý trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák. nejde, jestliže poškozený nebyl vůbec poraněn nebo byl-li okamžitě mrtev. Jestliže však obžalovaný v takovém případě úmyslně ujel, aniž se přesvědčil, v jakém stavu se poškozený nalézá, dopustil se zpravidla pokusu trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 8 odst. 1, § 208 tr. zák.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 20. září 1962 - 3 To 384/62)
Rozsudkem okresního soudu v Nymburku bylo jednání obžalovaného kvalifikováno jednak jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 tr. zák., neboť obžalovaný jinému z nedbalosti způsobil smrt, při čemž porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona, jednak jako trestný čin neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák., neboť jako řidič dopravního prostředku po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytl osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak mohl učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiné.
Za oba tyto trestné činy byl obžalovanému uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 4 roků a trest zákazu činnosti říditi motorová vozidla na dobu 5 roků.
Krajský soud v Praze jako soud odvolací projednal odvolání obžalovaného a jeho manželky proti uvedenému rozsudku okresního soudu v Nymburce a k odvolání obžalovaného a jeho manželky napadený rozsudek částečně zrušil, a to ve výroku o vině trestným činem neposkytnutí pomoci podle § 208 tr. zák. a ve výroku o trestu.
Obžalovaného uznal vinným pokusem trestného činu neposkytnutí pomoci podle § 8 odst. 1 a § 208 tr. zák.
Za tento trestný čin, jakož i za trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, odst. 2 tr. zák. mu uložil podle § 224 odst. 2, § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) roků a podle § 49 odst. 1 tr. zák. trest zákazu řídit motorová vozidla na dobu 5 roků.
Ve výroku o vině trestným činem ublížení na zdraví ponechal napadený rozsudek nedotčen.
Z odůvodnění:
Odvolací soud přezkoumal ve smyslu § 254 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost všech výroků rozsudku, proti nimž mohl odvolatel podal odvolání, i správnost postupu řízení, které předcházelo rozsudku a dospěl k těmto závěrům:
1. Pokud jde o skutkový děj, týkající se jednání obžalovaného, které bylo podřazeno pod ustanovení trestního zákona o trestném činu ublížení na zdraví, je toto skutkové zjištění soudu I. stupně správné