Input:

č. 36/1958 Sb. rozh. obč., Garance

č. 36/1958 Sb. rozh. obč.
Průkaz o zajištění náhradního bytu ve smyslu § 556 o. s. ř. je nutno požadovat i v případě, že je vyklizována toliko část bytu. Průkaz ten bude podán i potvrzením místního národního výboru, že pro vyklizovaného není zapotřebí náhradního bytu poněvadž nevyklizovaná část bytu je přiměřená bytové potřebě uživatele bytu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze 4. října 1957, Cz 553/57.)
Podle pravomocného rozsudku lidového soudu v Šumperku bylo povinným uloženo vyklidit a vyklizený vymáhajícím věřitelům odevzdat jeden kabinet v přízemí, který je součástí bytu vymáhajících věřitelů.
Lidový soud v Šumperku na návrh vymáhajících věřitelů povolil podle tohoto rozsudku exekuci vyklizením kabinetu a současně nařídil i výkon této exekuce, aniž by podle § 556 o. s. ř. požadoval pro výkon exekuce, aby vymáhající věřitel prokázal potvrzením místního nárcdního výboru, že pro povinnou stranu a osoby bydlící jen na základě jejího práva v bytě, který má být vyklizen, je zajištěn náhradní byt.
Krajský soud v Olomouci potvrdil usnesení lidového soudu i pokud jím byl nařízen výkon exekuce, a to s odůvodněním, že ustanovení § 556 o. s. ř. se na tento případ nevztahuje, když jde o vyklizení toliko části bytu (kabinetu) a když povinný má v domě svůj řádný byt.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššiho soudu, že uvedenými usneseními krajského soudu v Olomouci a lidového soudu v Šumperku byl porušen zákon.