Input:

č. 35/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 35/1961 Sb. rozh. tr.
K výkladu pokračující trestné činnosti v souvislosti s návrhem na obnovu trestního stíhání.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 29. listopadu 1960 - 4 To 214/60)
Pravomocným rozsudkem lidového soudu trestního v Brně ze dne 9. ledna 1959 byla V. odsouzena pro trestný čin podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák., který spáchala tím, že od prosince 1957 do konce srpna 1958 od 15 osob vylákala částku 79 750 Kčs jako zálohu na automobily, k trestu odnětí svobody v trvání 3 1/2 roku. Okresní prokurátor podal dne 23. 11. 1959 lidovému soudu trestnímu v Brně návrh na obnovu trestního řízení, když při trestním stíhání odsouzené pro jiný trestný čin zjistil, že tato v době od 3. do 26. 12. 1956 vylákala na další osobě 700 Kčs pod slibem obstarání cestovního pasu a počátkem roku 1958 a v srpnu 1958 se pokusila vylákat na jiných dvou občanech 2000 Kčs a 15 000 Kčs.
Okresní soud Brno-město návrh okresního prokurátor v Brně na obnovu trestního řízení podle § 304 odst. 2 tr. ř. zamítl.
Krajský soud v Brně podle § 163 odst. 1 písm. a) tr. ř. napadené usnesení zrušil a v trestní věci proti V. pravomocně odsouzené pro trestný čin podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák. rozsudkem bývalého lidového soudu trestního v Brně ze dne 9. 1. 1959 ve spojitosti s usnesením krajského soudu v Brně ze dne 6. 2. 1959 podle § 300 odst. 2 písm. a) tr. ř. povolil obnovu řízení, přičemž podle § 304 odst. 2 tr. ř. obě shora cit. původní rozhodnutí zcela zrušil a věc vrátil prokurátoru k došetření.
Z odůvodnění:
Napadeným usnesením byl zamítnut návrh okresního prokurátora na obnovu řízení v trestní věci proti odsouzené V., když soud prvé stolice dospěl v podstatě k přesvědčení, že nově najevo vyšlé skutky , po něž je odsouzená nyní stíhána v přípravném řízení, nemají souvislost s její trestnou činností, která byla původním pravomocným rozsudkem posouzena jako pokračující trestný čin podvodu podle § 249 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. a) tr. zák.
Okresní prokurátor podal proti rozhodnutí soudu I. stolice stížnost a má za to, že zákonné podmínky obnovy řízení jsou dány.
Odvolací soud přezkoumal napadená usnesení i správnost řízení, jež mu předcházelo, a shledal stížnost prokurátora důvodnou.
Odsouzená V. podle tvrzení prokurátora v prosinci 1956 předstíráním možnosti obstarání cestovního pasu vylákala na P. částku 700 Kčs a dále předstíráním obstarání motorových vozidel se pokusila vylákat počátkem roku 1958 na B. částku 2000 Kčs a v srpnu 1958 na O. částku 15 000 Kčs. Trestný čin odsouzené, za nějž byla již postižena pravomocným rozsudkem, spočíval v tom, že odsouzená v době od prosince 1957 do počátku srpna 1958 v Brně předstíráním snadného opatření osobních vozidel vylákala od patnácti osob na zálohách částku 79