Input:

č. 33/1961 Sb. rozh. tr., Garance

č. 33/1961 Sb. rozh. tr.
Vodič motorového vozidla, ktorý vedome riadi motorové vozidlo s pokazenými brzdami, porušuje dôležitú povinnosť uloženú mu podľa zákona (ods. 2 § 221 ev. § 222 tr. zák.).
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 24. februára 1961 - 7 Cz 6/61)
Vodič nákladného auta na križovatke v obci Spišský Štvrtok v dôsledku neopatrnej jazdy a špatného stavu bŕzd na vozidle narazil na pred ním idúceho motocyklistu, ktorého povalil a nákladným autom prešiel, čím mu spôsobil také poranenie, ktoré privodili jeho smrť.
Ľudový súd v Spišskej Novej Vsi uznal obžalovaného vinným trestným činom ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 222 ods. 1 tr. zák. a uložil mu zato trest 3 (tri) mesiace odňatia slobody, výkon ktorého podmienečne odložil na skúšobný čas jedného roka.
Najvyšší súd na sťažnosť pre porušenie zákona podanej predsedom Najvyššieho súdu uvedený rozsudok ľudového súdu zrušil v celom rozsahu a Okresnému súdu v Spišskej Novej Vsi nariadil, aby vec znovu prejednal a rozhodol.
Z odôvodnenia:
Predseda Najvyššieho súdu v sťažnosti pre porušenie zákona uvádza, že ľudový súd nezistil tú dôležitú okolnosť, či obžalovaný išiel na cestu už s pokazenými brzdami a či sa brzdy pokazili pokazili len pri jazde na ceste a preto rozhodnutie, ktorým uznal obžalovaného vinným, že zavinil usmrtenie motocyklistu, nie je zistenými skutkami dostatočne podložené. Podobne je v rozpore s vykonaným dokazovaním podľa názoru sťažnosti pre porušenie zákona aj to zistenie ľudového súdu, že motocyklista jazdil pred nákladným autom riadeným obžalovaným krížom a v rozpore so svojou povinnosťou neukázal pri prejazde križovatky smer svojej ďalšej jazdy, čím spoluzapríčinil svoje zrazenie obžalovaným a usmrtenie.
Najvyšší súd podľa § 293 ods. 1 tr. por. na základe obsahu spisov Ľudového súdu v Spišskej Novej Vsi preskúmal správnosť všetkých výrokov napadnutého rozhodnutia, ako aj správnosť konania, ktoré tomu predchádzalo, a spoznal, že ľudový súd porušil zákon.
Podľa zistenia súdu, ktoré v podstate zodpovedá výsledkom vykonaného dokazovania, najmä zpráve technického inšpektorátu DI príčinou zrazenia poškodeného bolo to, že odsúdený nemal na nákladnom vozidle v poriadku ani nožné, ani ručné brzdy. Ľudový súd ale dostatočným spôsobom nezistil, kedy sa tieto brzdy pokazili, či počas cesty, ako sa odsúdený hájil a či sa odsúdený už so špatnými brzdami vydal na cestu, ako to uvádza inšpektor DI vo svojej zpráve. Čo do tejto skutočnosti nemohol sa ľudový súd súd uspokojiť neúplnou výpoveďou svedka F., ktorý neuviedol, či všetky, tedy ako nožné, tak aj ručné brzdy boli kritického dňa vyskúšané a boli v poriadku a či sám a akým spôsobom sa o tom presvedčil. Sama okolnosť, že tento svedok 11. októbra 1960 sa tak presne pamätal nato, že odsúdený pred čoskoro tromi mesiacmi pred osudnou jazdou preskúšaval a mal v poriadku brzdy, mali ľudový súd viesť k tomu, aby správnosť tejto výpovede podrobnejšie preskúmal a odstránil rozpor medzi touto výpoveďou a zprávou inšpektora DI. Bez bezpečného zistenia tej okolnosti, či odsúdený išiel už na cestu s pokazenými brzdami, prípadne či už pred nehodou a kedy musel zistiť, že mu brzdy nefungujú, nemohol ľudový súd ani správne rozhodnúť o